Prekių ženklo registravimo procedūra

PZ-reg-proc-zemelapis_pav4-sa.jpg

Paraiškos įregistruoti ženklą padavimo, jos nagrinėjimo tvarką Valstybiniame patentų biure (VPB) bei kitus su prekių ženklo registracija susijusius veiksmus nustato Prekių ženklų įstatymas ir Prekių ženklų registravimo taisyklės (Taisyklės).

Prekių ženklo paraiškos pateikimo ir nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų:

1   Paraiškos padavimas ir mokesčio už prekių ženklo įregistravimą sumokėjimas

2   Paraiškos (pateiktų dokumentų) ekspertizė

3   Paraiškos duomenų paskelbimas išorinėje Prekių ženklų duomenų bazėje
     3.1  trečiųjų asmenų rašytinės pastabos (gali būti pateiktos iki ženklo įregistravimo)

4   Prekių ženklo ekspertizė
     4.1  Skubi ekspertizė

     5.1  Paraiškos paskelbimas VPB biuletenyje
     5.2  prekių ženklo paraiškos užprotestavimas

6   Prekių ženklo įregistravimas:
     6.1  Prekių ženklo registracijos paskelbimas VPB biuletenyje
     6.2  Prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimas

7   Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas

Išsami informacija apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, pateikiama čia

 

1. Paraiškos padavimas ir mokesčio už prekių ženklo įregistravimą sumokėjimas  

Ženklo registracijos procedūra prasideda prekių ženklo paraiškos padavimu ir mokesčio sumokėjimu.

Paraiška gali būti paduota elektroniniu arba popieriniu būdu. Vienam ženklui registruoti paduodama viena paraiška.

Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis, kuris priklauso nuo prekių ar paslaugų, kurioms ženklas registruojamas ir kurios skirstomos į atitinkamas klases, skaičiaus.

 

2. Paraiškos (pateiktų dokumentų) ekspertizė

Gavęs paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos padavimo datai suteikti reikalingi dokumentai, prireikus išsiunčia pranešimą trūkumams pašalinti.

Suteikus paraiškai padavimo datą, pareiškėjui išsiunčiama paraiškos priėmimo pažyma.

 

3. Paraiškos duomenų paskelbimas išorinėje Prekių ženklų duomenų bazėje

Kai paraiškai suteikiama padavimo data ir numeris, VPB interneto svetainėje viešai skelbiami į Prekių ženklų registro kompiuterinę duomenų bazę perkelti priimtos paraiškos duomenys.

Atkreiptinas dėmesys, kad fizinių asmenų (pareiškėjų, savininkų ir jų atstovų) vardas, pavardė ir adresas skelbiami viešai VPB Oficialiame biuletenyje ir duomenų bazėse internete. Fiziniai asmenys teikiamuose dokumentuose neprivalo pateikti gyvenamosios vietos adreso, tačiau privalo pateikti adresą, kuriuo su jais būtų galima susisiekti Lietuvoje.

3.1  Trečiųjų asmenų rašytinės pastabos (gali būti pateiktos iki ženklo įregistravimo)

Bet kuris asmuo gali pateikti VPB rašytines motyvuotas pastabas, nurodydamas argumentus, dėl kurių pareikštas registruoti ženklas turėtų būti neregistruotas Įstatymo 7 straipsnio 1 ar 2 dalyje, 30 straipsnyje ar 33 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nustatytais pagrindais.

Pastabos gali būti pateiktos po duomenų apie pareikštą registruoti ženklą paskelbimo VPB išorinėje duomenų bazėje, per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos arba, jeigu dėl ženklo pareikštas protestas, – prieš priimant sprendimą dėl protesto.

Gautas pastabas nagrinėja ženklo ekspertizę atliekantis ekspertas ir, jas įvertinęs, gali priimti sprendimą atnaujinti ženklo ekspertizę. Apie tai informuojamas pareiškėjas.

 

4. Prekių ženklo ekspertizė

Tolimesnę paraiškos  ir prekių ženklo ekspertizę atlieka Prekių ženklų ir dizaino skyriaus ekspertas.

Patikrinama, ar teisingai suklasifikuotos prekės ir paslaugos pagal paraiškos padavimo dieną galiojusią Nicos klasifikaciją ir ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys. Nustačius klasifikavimo ar kitus paraiškos trūkumus, pareiškėjui, išsiunčiamas pranešimas Pranešime nurodomas terminas (1 ar 2 mėnesiai), per kurį pareiškėjas turi ištaisyti trūkumus.

Ženklo ekspertizės metu ekspertas nustato, ar ženklas, atitinka Prekių ženklų įstatymo (Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus, o jei ženklas yra kolektyvinis ženklas – taip pat ir 33 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu pareikštas ženklas neatitinka minėtų reikalavimų, ekspertas priima sprendimą neregistruoti ženklo visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų. Eksperto sprendimas, kuriame nurodyti atsisakymo registruoti ženklą pagrindai ir motyvai, išsiunčiamas pareiškėjui.

Pareiškėjas turi teisę per 2 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos raštu pateikti VPB motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Gavęs prašymą dėl pakartotinės ekspertizės, ekspertas išnagrinėja pareiškėjo pateiktus argumentus bei įrodymus ir priima vieną iš šių sprendimų:

  • pripažinti, kad ženklas atitinka Įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių (kolektyvinio ženklo atveju – ir Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3–6 punktų) reikalavimus;
  • sprendimą neregistruoti ženklo palikti galioti visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų.

Sprendimas, nurodant jo motyvus, apskundimo tvarką ir terminus, išsiunčiamas pareiškėjui.

Pareiškėjas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui.

4.1 Jeigu pareiškėjas prašyme įregistruoti ženklą pažymi, kad prašo atlikti skubią ekspertizę arba pateikia prašymą atlikti skubią ekspertizę vėliau, ir sumoka nustatytą skubios ekspertizės mokestį (150 EUR), VPB veiksmai atliekami per šiuos terminus:

  • skubi paraiškos ir ženklo ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;
  • jeigu paraiškos ar ženklo ekspertizės metu nustatoma trūkumų, sprendimas dėl ženklo registravimo priimamas per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai VPB gaunami dokumentai su ištaisytais trūkumais;
  • jeigu pareiškėjas paprašo atlikti pakartotinę ekspertizę pagal Taisyklių 103 punktą, pakartotinė ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo atlikti pakartotinę ekspertizę gavimo dienos. 

 

5.1  Paraiškos paskelbimas VPB biuletenyje

Nustačius, kad pareikštas ženklas atitinka reikalavimus, taip pat patenkinus apeliaciją, VPB apie tai praneša pareiškėjui ir paraiškos duomenis paskelbia VPB oficialiame biuletenyje.

VPB savo iniciatyva arba gavęs trečiųjų asmenų rašytines pastabas turi teisę iki ženklo įregistravimo atnaujinti ženklo ekspertizę. Pareiškėjas apie šį sprendimą informuojamas.

          5.2  Prekių ženklo paraiškos užprotestavimas

Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos, remdamiesi Įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis ir sumokėję nustatytą mokestį (160 EUR), gali užprotestuoti ženklo paraišką paduodami VPB Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą. Apeliacinio priimtas sprendimas dėl protesto gali būti skundžiamas teismui.

Protestų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklės.

 

6.  Prekių ženklo įregistravimas:

     6.1  Prekių ženklo registracijos paskelbimas VPB biuletenyje

Jeigu nebuvo gautas protestas arba jis buvo atmestas dėl visų ar dalies prekių ar paslaugų, arba dėl šio ženklo priimtas Apeliacinio skyriaus sprendimas nebuvo apskųstas teismui, VPB įregistruoja ženklą Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre ir ženklo registracijos duomenis paskelbia VPB oficialiame biuletenyje.

     6.2  Prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimas

VPB įregistruoto ženklo savininkui išduoda ženklo registracijos liudijimą, kuris yra dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą prekių ženklų registre ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą.

 

7.  Prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimas

Pirminis ženklo registracijos terminas yra 10 metų ir skaičiuojamas nuo paraiškos padavimo dienos. Ženklo registracijos galiojimo terminas gali būti pratęstas kas 10 metų sumokėjus galiojimo termino pratęsimo mokestį. Mokestį galima sumokėti per paskutinius 6 ženklo registracijos galiojimo mėnesius. Ženklo registraciją su 50 proc. priemoka galima pratęsti per 6 mėnesius nuo ženklo registracijos galiojimo pabaigos. Nesumokėjus už  ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimą ženklas išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro. Išsamiau apie ženklo registracijos galiojimą pateikiama čia.

Atnaujinimo data: 2024-02-08