>

Už ženklo paraiškos padavimą ir kitus Prekių ženklų įstatyme nustatytus veiksmus, susijusius su prekių ženklo registravimu, duomenų pakeitimais ir galiojimu, turi būti sumokėti mokesčiai. Visi mokesčiai turi būti sumokėti prašymo padavimo dieną galiojančiu tarifu. Mokesčių dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 4 priedėlyje. Mokesčiai mokami į valstybės biudžetą.

MOKESČIŲ UŽ PREKIŲ ŽENKLO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI PREKIŲ ŽENKLO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI

Mokesčio pavadinimas

Dydis eurais (Eur)

1. Paraiškos įregistruoti prekių ženklą (toliau – paraiška) mokestis

180

1.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

40

2. Sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo paraiškos mokestis

240

2.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę

40

3. Skubios ekspertizės mokestis

150

4. Prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo mokestis

180

4.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant prekių ženklo galiojimo terminą

40

5. Sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo galiojimo termino pratęsimo mokestis

240

5.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną prekių ir (ar) paslaugų klasę pratęsiant sertifikavimo ženklo arba kolektyvinio ženklo galiojimo terminą

40

6. Tarptautinės paraiškos nagrinėjimo mokestis

70

6.1. už kiekvieną daugiau kaip vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę paduodant tarptautinę paraišką 

40

7. Nacionalinės ženklo registracijos pakeitimo tarptautine registracija mokestis

80

8. Paraiškos ar ženklo registracijos padalijimo už kiekvieną atskirtąją paraišką ar registraciją mokestis

90

9. Apeliacijos mokestis

60

10. Protesto mokestis

160

11. Prašymo registraciją pripažinti negaliojančia ar panaikinti mokestis

180

12. Prašymo pratęsti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą terminą mokestis

30

13. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą prekės ženklą perdavimo sutarties registravimo mokestis

80

14. Licencinės (sublicencinės) sutarties registravimo mokestis

50

15. Pakeitimo paraiškoje ar Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre mokestis

60

Mokesčiai už Europos Sąjungos prekių ženklo registravimą

Mokesčiai už tarptautinę ženklų registraciją pagal Madrido sutarties protokolą
 

Mokesčių mokėjimo tvarka

1. Grynaisiais pinigais banke, mokėjimo pavedimu (nurodymu) ir pašto perlaida mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą mokami

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) (įmonės kodas 188659752) į šias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

 LT78 7290 0000 0013 0151

 72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

AGBLLT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

 
 
Būtina nurodyti šiuos duomenis:
  •  įmokos kodą - 5310;
  • mokėjimo paskirtį - nurodomas konkretus veiksmas, už kurį mokamas mokestis, ir paraiškos ženklo registracijos liudijimo numeris, jei žinomas. Jei mokamas mokestis už paraiškos įregistruoti ženklą padavimą gali būti nurodoma žodinis ženklo elementas, paraiškėjo vardas, pavardė ar pavadinimas.

Nuo 2016 metų sausio mėn. 1 d. SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas, o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas. Tačiau Informacija apie mokesčio paskirtį  turi  būti nurodoma SEPA mokėjimo nurodymo lauke Unikalus mokėjimo kodas.

 

Duomenis apie biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir įmokos kodą galima patikslinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapio (www.vmi.lt) skyriuje „VMI mokėjimų duomenys“.

2. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui prašyme ar dokumente, nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas). Nurodant mokesčių sumokėjimą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodyta mokesčio mokėjimo data, mokesčio dydis, mokėjimo paskirtis, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas).

3. Valstybės valdžios, valdymo ir savivaldybės institucijos, turinčios teisę 2001 metais neatlygintinai gauti valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenis, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 “Dėl valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenų teikimo neatlygintinai 2001 metais” patvirtintame sąraše, turi teisę nemokamai gauti duomenis iš Valstybinio patentų biuro tvarkomų valstybinių registrų.

4. Mokesčiai pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą ir Prekių ženklų įstatymo šeštąjį skirsnį mokami mokesčiai skelbiami Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) svetainėje

 

Atnaujinimo data: 2023-12-14