2018

VPB veikla sertifikuota ISO 9001:2015 versijos kokybės standarto reikalavimams.

VPB pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Klaipėdos universitetu ir Klaipėdos mokslo ir technologijų parku dėl PATLIB centro steigimo.

2017

Balandžio 5 d. VPB pasirašė Susitarimo memorandumą su Kinijos Liaudies Respublikos intelektinės nuosavybės tarnyba.

Gegužės 12 d. VPB pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universiteto Nacionaliniu inovacijų ir verslo centru dėl PATLIB centro steigimo.

Lapkričio 28 d. VPB pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis dėl PATLIB centro steigimo.

Gruodžio 21 d. VPB pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu dėl PATLIB centro steigimo.

VPB pradėjo teikti viskas savo paslaugas elektroniniu būdu.

Lietuvos technikos biblioteka reorganizuota į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų biblioteką.

Pradėtas taikyti naujasis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo.

2016

Ratifikuotas Susitarimas dėl Bendro patentų teismo ir Sutartis dėl bendro patentų teismo Šiaurės ir Baltijos valstybių regioninio skyriaus įsteigimo.

VPB įsteigtas Pramoninės nuosavybės informacijos skyrius.

Rugsėjo 27 d. VPB, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos pasirašė Supratimo memorandumą.

2015

Balandžio 29 d. VPB, Lietuvos technikos biblioteka ir Vilniaus dailės akademija pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą.

Gegužės 19 d. VPB ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2014VPB ir Europos patentų tarnyba pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo patentų paieškų srityje.
2013

Antrajame pusmetyje Lietuva pirmininkavo ES Tarybai.

Gegužės 8 d. VPB, Lietuvos technikos biblioteka ir Klaipdos universitetas pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą.

Rugpjūčio 14 d. Lietuvoje įsigaliojo Singapūro sutartis dėl prekių ženklų įstatymų.

2012Vasario 3 d. Lietuvoje įsigaliojo Patentų teisės sutartis.
2011

Balandžio 26 d. VPB, Lietuvos technikos biblioteka ir Vilniaus universitetas pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą.

Balandio 26 d. VPB, Lietuvos technikos biblioteka ir Vilniaus pedagoginis universitetas pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą.

2010

Interneto duomenų bazėje pradėti skelbti Lietuvos Respublikos patentų aprašymai.

2009

VPB oficialus biuletenis pradėtas leisti tik elektronine forma.

2008

Vasario 11 d. VPB, Lietuvos technikos biblioteka ir Kauno technologijos universitetas pasirašė Susitarimo memorandumą.

Balandžio 25 d. VPB, Lietuvos technikos biblioteka ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas pasirašė Susitarimo memorandumą.

Gegužės mėn. VPB, Lietuvos technikos biblioteka ir Šiaulių universitetas sudarė Susitarimo memorandumą.

Rugpjūčio 28 d. VPB ir VšĮ "Saulėtekio slėnis" sudarė bendradarbiavimo sutartį.

Rugsėjo 26 d. Lietuvoje įsigaliojo Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktas.

Lapkričio 24 d. Valstybiniame patentų biure Lietuvos dizaineris padavė pirmąją paraišką pramonimiam dizainui registruoti iš karto keliose pasaulio šalyse.

Valstybinis patentų biuras pasirašė bendradarbiavimo memorandumus su Gruzijos ir Armėnijos patentų tarnybomis.

Užregistruotas 500 000 – sis Bendrijos prekių ženklas, galiojantis ir Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2007Vilniuje įvyko Šiaurės ir Baltijos valstybių patentų tarnybų vadovų susitikimas.
2006

VPB tinklapyje, skyriuje „Išradimai“ patalpinta Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė.

2005

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos patentų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuriuo perkelta Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. liepos 6 d. direktyva 9E/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos.

Kovo 15 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4 – 113, dėl Finansinės paramos teikimo išlaidoms, susijusioms su patento gavimu ir patento pagal Patentinės Europos kooperacijos sutartį (PCT).

2004

Lietuvos Respublika įstojo į NATO.

Lietuvos Respublika įstojo į Europos Sąjungą.

Priėmus Lietuvos Respublikos prekių ženklų ir Lietuvos Respublikos Dizaino įstatymų pakeitimus ir papildymus, įgyvendintos Europos Sąjungos Tarybos 1993 m. gruodžio 20 d. reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo bei Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. spalio 13 d. direktyvos 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos nuostatos.

VPB tapo centrine pramoninės nuosavybės tarnyba Europos Bendrijos prekių ženklų ir dizainų atžvilgiu.

Gruodžio 1 d. Lietuvos Respublika tapo 30 – ąja Europos patentų organizacijos nare.

2003

Į VPB paduota pirmoji paraiška papildomos apsaugos liudijimui gauti.

Lietuvos Respublikoje išduotas pirmasis papildomos apsaugos liudijimas.

VPB paduota 2500 – oji patentinė paraiška.

2002

Liepos 1 d. Lietuvos Respublika pakviesta prisijungti prie Europos patentų konvencijos.

1000 – asis Europos patentas išplėstas į Lietuvos Respubliką.

2001

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimo įstatymą.

Vyriausybės nutarimu Teisingumo ministerija įgaliota išduoti leidimus vartoti Lietuvos Respublikos pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus prekių ženkluose bei Lietuvos Respublikos pavadinimą firmų varduose.

2000

Seimas priėmė 3 – ąjį Lietuvos istorijoje Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą.

Įsigaliojo ES Vidaus rinkos derinimo tarnybos (OHIM) ir VPB Susitarimo memorandumas.

Gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1454 Valstybinis patentų biuras priskirtas  Teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai.

1999

Lietuvos technikos bibliotekoje įkurtas Patentinės informacijos centras.

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymą.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės informacijos strategija 2000.

1998

Gegužės 9 d. Lietuvoje įsigaliojo Budapešto sutartis dėl mikroorganizmų deponavimo pripažinimo procedūros patentavimo reikmėms.

Lietuvos technikos biblioteka perkelta į VPB reguliavimo sferą.

Balandžio 27 d. Lietuvoje įsigaliojo Sutartis dėl prekių ženklų įstatymų (TLT).

1997

Vasario 22 d. Lietuvoje įsigaliojo Nicos sutartis dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti.

Lapkričio 15 d. Lietuvoje įsigaliojo Madrido sutarties dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos protokolas.

Seimas ratifikavo Prekių ženklų įstatymų sutartį (TLT).

Pradėjo veikti VPB tinklapis internete (http://www.vpb.gov.lt).

1996Lietuvos Respublikoje išplėstas pirmasis Europos patentas.
1995

Vilniuje surengta pirmoji Baltijos pramoninės nuosavybės konferencija.

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pramoninio dizaino įstatymą.

Europos patentinių paraiškų, išplėstų Lietuvoje, paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje pagal Susitarimus su EPO dėl bendradarbiavimo ir Europos patentų išplėtimo Lietuvos Respublikoje pradžia.

1994

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos patentų įstatymą.

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos patentų organizacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo patentų srityje.

Gegužės 22 d. Lietuvoje įsigaliojo Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo.

Liepos 5 d. Lietuvoje įsigaliojo Patentinės kooperacijos sutartis.

Įsigaliojo Vyriausybės ir Europos patentų organizacijos susitarimas dėl 1994 m. sausio 25 d. bendradarbiavimo susitarimo 3 (3) straipsnio įgyvendinimo (išplėtimo susitarimas).

Pradėti teikti Lietuvos prekių ženklų bibliografiniai duomenys.

1993

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymą.

Pradėti teikti Lietuvos pramoninės nuosavybės statistikos duomenys WIPO leidiniui „Pramonės nuosavybės statistika“.

Apsikeitimo Lietuvos pramonės nuosavybės oficialiais leidiniais su 43 valstybių patentų tarnybomis bei tarptautinėmisorganizacijomis pradžia.

1992

Lietuvos Respublika tapo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos nare.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinti Patentinių patikėtinių nuostatai.

Pradėtas išradimų, pramoninių pavyzdžių, prekių ir paslaugų ženklų paraiškų registravimas Lietuvos Respublikoje ir galiojančių prekių ir paslaugų ženklų liudijimų, išduotų buvusioje SSRS, įskaitant liudijimus, išduotus pagal Madrido sutartį, perregistravimas.

Išleistas pirmasis VPB oficialus biuletenis „Išradimai, pramoniniai pavyzdžiai, prekių ir paslaugų ženklai, firmų vardai“.

1991

Kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos sprendimu pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimui įsteigti Valstybinį patentų biurą.

Balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigtas Valstybinis patentų biuras  toliau (VPB) ir patvirtinti laikinieji VPB nuostatai.

Balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriumi paskirtas Rimvydas Naujokas.

Patentinių paslaugų centras priskirtas VPB reguliavimo sričiai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti Firmų vardų nuostatai.

Lietuvos Respublika įstojo į Jungtinių Tautų Organizaciją.

1990Kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 337, Mokslo ir studijų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta Patentų valdyba.
1990             Kovo 6 d. Lietuvos išradėjų ir racionalizatorių draugijos iniciatyva sukviestame suvažiavime buvo įsteigta Lietuvos patentologų asociacija.
1989Spalio 6 d. Vilniuje įvykusiame Lietuvos išradėjų suvažiavime buvo įkurta Lietuvos išradėjų ir racionalizatorių draugija.
1965Gegužės 21 d. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos valstybinis mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komitetas įpareigojo Lietuvos SSR mokslinės – techninės informacijos institute įsteigti patentžinystės skyrių ir Respublikinį patentų fondą.
1964            Birželio 18 – 19 d. Vilniuje įvyko pirmoji Pabaltijo patentinė konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos sovietinių respublikų vyriausybių darbuotojai bei patentininkai. Šios konferencijos toliau vyko kas dvejus metus vis kitoje respublikoje.       
1962     Spalio 6 d. Lietuvos SSR Liaudies Ūkio Tarybos nutarimu Centrinėje mokslinėje - techninėje bibliotekoje buvo įkurtas patentinis kabinetas.
1957Įsteigta Lietuvos SSR Centrinė technikos biblioteka.
1944 - 1990 Sovietų sąjunga buvo okupavusi Lietuvos Respubliką. 50 metų Lietuva savo patentinės sistemos neturėjo.
1941 - 1944Vokietija buvo okupavusi Lietuvos Respubliką.
1940 - 1941Sovietų sąjunga buvo okupavusi Lietuvos Respubliką.
1936Pasirašyta sutartis dėl pramoninės nuosavybės apsaugos su Estija.
1934Pasirašyta sutartis dėl prekių ženklų apsaugos su Danija.
1932Įsigaliojo sutartys dėl prekių ženklų ir pramonės nuosavybės apsaugos su Švedija, Portugalija, Čekoslovakija.
1931Pasirašyta sutartis dėl pramoninės nuosavybės apsaugos su Belgija.
1930Pasirašytos sutartys dėl prekių ženklų apsaugos su Anglija, Prancūzija, SSRS. Įsigaliojo sutartis su Latvija dėl prekių ženklų apsaugos.
1929Pirmasis patentas pagal 1928 m. priimtą Išradimų ir patobulinimų įstatymą išduotas Anglijos įmonei Photomation Parent Corporation Ltd. už išradimą Patobulinimas fotografijos aparatuose.
1928Gegužės 14 d. priimtas Išradimų ir patobulinimų apsaugos įstatymas.
1925Sausio 27 d. priimtas Prekių ženklams saugoti įstatymas.
1923Išduotas pirmasis laikinasis apsaugos liudijimas inžinieriui technologui J. Kopelovičiui – Jozefenui iš Kauno už išradimą Plytų sujungimo lietuviškoji sistema.
1922 Balandžio 21 d. pirmuoju prekių ženklu Prekių ženklų rejestre įregistruotas Kauno eksporto transporto įmonės „Ekstransas“ prekių ženklas EKSTRANSAS (registracijos Nr. 6833).
1920Nuo liepos 1 d. Finansų ministerijos Prekybos departamento referento patentų reikalams pareigas pradėjo eiti Gerasimas Radiukas, kuris vėliau buvo paskirtas Patentų skyriaus vedėju. Šias pareigas jis ėjo iki 1940 m.
1918Vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą.

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-15