Ginčų sprendimas

Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje ikiteismine tvarka nagrinėjami ginčai dėl patentų, papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, topografijų, dizaino registravimo, privaloma ikiteismine procedūra – ginčai dėl prekių ženklų registravimo, registracijų pripažinimo negaliojančiomis ar panaikinimo. Ginčų rūšys:

Apeliacija – motyvuotas rašytinis prašymas, paduotas pareiškėjo ar jo atstovo, kai nesutinkama su Valstybinio patentų biuro eksperto sprendimu, priimtu atliekant įstatymų nustatyta tvarka patento paraiškos, paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paraiškos topografijai registruoti ar dizaino ar prekių ženklo ekspertizę. Apeliacija gali būti paduota:

- per 3 mėnesius nuo eksperto sprendimo dėl patento paraiškos, paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti ar dizaino išsiuntimo pareiškėjui dienos. Kai apeliacija paduodama dėl dizaino, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos;

- per 2 mėnesius nuo eksperto sprendimo dėl prekių ženklo paraiškos išsiuntimo pareiškėjui dienos. Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos. Šie ginčai Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje nagrinėjami privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo procedūra.

Protestas – motyvuotas rašytinis, nustatytos formos suinteresuoto asmens pareiškimas dėl topografijos, dizaino registracijos, prekių ženklo paraiškos ar ženklo tarptautinės registracijos su reikalavimu apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymo saugomą interesą. Protestas gali būti paduotas per 3 mėnesius nuo:

- įregistruotos topografijos paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos;

- dizaino registracijos paskelbimo Valstybinio patentų biuro arba Tarptautinio biuro oficialiame biuletenyje dienos.

- prekių ženklo paraiškos paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje arba tarptautinės ženklo registracijos paskelbimo Tarptautinio biuro oficialiame biuletenyje dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad šie protestai gali būti paduoti tik remiantis santykiniais atsisakymo registruoti ženklą pagrindais (Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnis). Šie protestai Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje nagrinėjami privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo procedūra.

Prašymas ženklo registraciją pripažinti negaliojančia (negaliojimo prašymas) – motyvuotas rašytinis, nustatytos formos suinteresuoto asmens pareiškimas dėl įregistruoto ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia dėl absoliučių (ženklas įstatyme nurodytais atvejais negali būti pripažintas ženklu ir registruojamas)  ir/ar santykinių (ženklas pažeidžia ankstesnes kito asmens teises) pagrindų.

Prašymas panaikinti ženklo registraciją (panaikinimo prašymas) – motyvuotas rašytinis, nustatytos formos suinteresuoto asmens pareiškimas dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo, jeigu nepertraukiamą penkerių metų laikotarpį šis ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas Lietuvoje, tapo bendriniu pavadinimu prekyboje ar galėjo klaidinti visuomenę.

Prašymai ženklo registraciją pripažinti negaliojančia arba ją panaikinti Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje nagrinėjami privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo procedūra.

Apeliacijos, protestai, negaliojimo ar panaikinimo prašymai nagrinėjami Apeliacinio skyriaus posėdžiuose, rašytinio arba žodinio proceso tvarka. Apeliacinio skyriaus sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui.

Už apeliacijos, protesto, negaliojimo ar panaikinimo prašymo padavimą turi būti sumokėtas mokestis, kurį nustato Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas

Apeliacijos ir protestai, negaliojimo ir panaikinimo prašymai gali būti teikiami ir elektroniniu būdu.

Atnaujinimo data: 2023-12-21