Ginčai dėl prekių ženklų

Apeliacijos padavimas

Elektroninis apeliacijos padavimas

Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

Apeliacija gali būti paduota elektronine arba popierine forma. Už apeliacijos padavimą turi būti sumokėtas mokestis. Apeliacijoje turi būti nurodyti motyvai ir įrodymai, kodėl pareiškėjas nesutinka su eksperto sprendimu. mokestis. Apeliacijų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

Apeliaciją patenkinus, priimamas sprendimas registruoti ženklą, pareiškėjas turi atlikti tolimesnius veiksmus, susijusius su ženklo įregistravimu.

Apeliaciją atmetus, pareiškėjas turi teisę paduoti ieškinį Vilniaus apygardos teismui dėl priimto VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo pakeitimo.

Protesto padavimas

Elektroninis protesto padavimas

Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti paraišką paduodami motyvuotą rašytinį protestą VPB Apeliaciniam skyriui. 

Protestas gali būti paduotas elektronine arba popierine forma. Už protesto padavimą turi būti sumokėtas mokestis.

Apeliacinio skyriaus priimtas sprendimas dėl protesto gali būti skundžiamas teismui.
Protestų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklės.

Apeliacinio skyriaus sprendimai skelbiami VPB oficialiame biuletenyje, su jais galima susipažinti viešai skelbiamose apeliacijų ir protestų duomenų bazėse.

Atnaujinimo data: 2023-12-21