Pramoninės nuosavybės terminai

Lietuviškai

Angliškai

apeliacija

appeal

apsauga

protection

apsaugotos spalvos

indication concerning colours claimed

atitaisymai

rectifications

atsisakymas

witdrawal

atsisakymo data

termination date

atskleidimas

disclosure

atstovas

representative

atšaukimas

withdrawal

autorystė

authorship

dizainas

design

dizaineris

creator

dizaino pavadinimas

title of the design

dizaino pavyzdžių skaičius

number of designs included in the filing

dizaino registras

register of designs

draudimai

prohibitions

ekspertizė

examination

Europos patentas

European patent

Europos patentinė paraiška

European patent application

Europos patentų išplėtimas Lietuvoje

European patent extension to Lithuania

Europos patentų organizacija

European Patent Organisation

Europos patentų tarnyba

European Patent Office

Hipotekos registras

Hypothecate register

išradėjas

inventor

išradimas

invention

išradimo apibrėžtis

claims

išradimo aprašymas

patent specification

išradimo pavadinimas

title of the invention

išradimo referatas

abstract

išregistravimas

removal from the register, lapse of registration

įkeitimas

pledging

įrašymo data

date of recording

kreditorius

creditor

konvencinis prioritetas

convention priority

licencija (sublicencija)

licence (sublicence)

licenciaras

licencer

licenciatas

licensee

licencijos rūšis (išimtinė ar neišimtinė)

licence kind (exclusive or non-exclusive)

licencijos suteikimas

licensing

liudijimas

certificate

naujumas

novelty

nesaugomi ženklo elementai

disclaimer

nuoroda, kad ženklas erdvinis

indication that the mark is three-dimensional

nuoroda, kad ženklas kolektyvinis

indication that the mark is a collective mark

oficialus biuletenis

official gazette

pakeitimai registre

changes in the register

panaikinimas

cancellation, termination

papildomos apsaugos liudijimas

supplementary protection certificate

paraiška

application

paraiškos numeris

application number

paraiškos padavimo data

date of filing of the application

pareiškėjas

applicant

parodos prioritetas

exbition priority

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija

World Intellectual Property Organization

paskelbimas

publication

patentabilumas

patentability

patentas

patent

patentai, kurių galiojimo terminas pasibaigęs

patents expired

patentai panaikinti

patents lapsed

patentinė paraiška

patent application

patento numeris

patent number

patento pakeitimai

changes in patents

patentų registras

register of patents

pažeidimas

infringement

perdavimas, perleidimas

transfer

pramoninė nuosavybė

industrial property

pratęsimas

renewal

prekės ženklas

trademark

prekių ir (ar) paslaugų sąrašas

list of goods and (or) services

prekių ženklų registras

register of trademarks

prioritetas

priority

pripažinimas negaliojančiu

invalidation, revocation

protestas

opposition

registracijos data

registration date

registracijos galiojimo pabaigos data

date of termination of registration

registracijos galiojimo terminas

duration of registration

registracijos galiojimo termino pabaiga

expiration of registration

registracijos galiojimo termino pratęsimas

renewal of registration

registracijos numeris

registration number

registracijos paliktos galioti teismo sprendimu

registrations left valid by court

registracijos panaikintos

registrations cancelled

registracijos paskelbtos

registrations published

registracijos pripažintos negaliojančiomis

registrations invalidated

rezoliucinė sprendimo dalis

resolution part of the decision

savininkas

grantee, holder, owner

sprendimo motyvai

grounds on which decision is adopted

sprendimo priėmimo data

decision adoption date

tarptautinė paraiška

international application

tarptautinė ženklo registracija

international registration

Tarptautinė dizaino klasifikacija

International Classification of Designs

Tarptautinė patentų klasifikacija

indication of International Patent Classification

Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija

International Classification of Goods and Services

Tarptautinė ženklų vaizdinių elementų klasifikacija

International Classification of the Figurative Elements of Marks

teisių apimtis

scope of right

teisių perėmėjas

assignee

teismo sprendimas

court decision

vaizdas

reproduction

Valstybinis patentų biuras

State Patent Bureau

vaisto ar augalų apsaugos priemonė

medical or plant protection product

veikliosios medžiagos pavadinimas

name of the product protected by the basic patent

vėlesnio teritorinio išplėtimo

subsequent territorial extension

Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyba

Office for Harmonization in the Internal Market

viešoji licencija

licence of right

ženklai išregistruoti

registrations lapsed

ženklo elementai, kuriems naudoti gautas sutikimas

elements which are used under the consent

ženklo transliteracija

transliteration of the mark

ženklo vertimas į lietuvių kalbą

translation of the mark into Lithuanian language.

Atnaujinimo data: 2023-11-28