Prekių ženklo registravimo procedūra

Paraiškos įregistruoti ženklą padavimo, jos nagrinėjimo tvarką Valstybiniame patentų biure bei kitus su prekių ženklo registracija susijusius veiksmus nustato Prekių ženklų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Prekių ženklo paraiškos pateikimo ir nagrinėjimo procedūra susideda iš šių 5 etapų:

 1. mokesčio už prekių ženklo įregistravimą sumokėjimas ir paraiškos pateikimas
 2. paraiškos (pateikiamų dokumentų) ekspertizė
 3. prekių ženklo ekspertizė
 4. paraiškos paskelbimas:

4.1 trečiųjų asmenų rašytinės pastabos

4.2 prekių ženklo paraiškos užprotestavimas

 1. prekių ženklo įregistravimas ir registracijos liudijimo išdavimas

Išsami informacija apie veiksmus, kuriuos rekomenduojame atlikti prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, pateikiama čia

1. Mokesčio už prekių ženklo įregistravimą sumokėjimas ir paraiškos pateikimas

Ženklo registracijos procedūra prasideda prekių ženklo paraiškos padavimu. Paraiška gali būti paduota elektroniniu arba popieriniu būdu. Vienam ženklui registruoti paduodama viena paraiška.

Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis, kuris priklauso nuo prekių ar paslaugų, kurioms ženklas registruojamas ir kurios skirstomos į atitinkamas klases, skaičiaus.

Gavęs paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos padavimo datai suteikti reikalingi dokumentai, prireikus išsiunčia pranešimą trūkumams pašalinti.

Kai paraiškai suteikiama padavimo data ir numeris, VPB interneto svetainėje viešai skelbiami į Prekių ženklų registro kompiuterinę duomenų bazę perkelti priimtos paraiškos duomenys.

Atkreiptinas dėmesys, kad fizinių asmenų (pareiškėjų, savininkų ir jų atstovų) vardas, pavardė ir adresas skelbiami viešai Valstybinio patentų biuro Oficialiame biuletenyje ir duomenų bazėse internete. Fiziniai asmenys teikiamuose dokumentuose neprivalo pateikti gyvenamosios vietos adreso, tačiau privalo pateikti adresą, kuriuo su jais būtų galima susisiekti Lietuvoje.

2. Paraiškos ekspertizė

Suteikus paraiškai padavimo datą, VPB atlieka paraiškos dokumentų formalią ekspertizę.

Jeigu pateikti visi dokumentai, tolimesnę paraiškos ekspertizę atlieka ekspertas, kuris nustato, ar pateikti visi dokumentai, ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus, prireikus išsiunčia pranešimą trūkumams pašalinti.

Patikrinama, ar teisingai suklasifikuotos prekės ir paslaugos pagal paraiškos padavimo dieną galiojusią Nicos klasifikaciją. Nustačius klasifikavimo trūkumus, išsiunčia pareiškėjui pranešimą.

Jeigu pareiškėjas prašyme įregistruoti ženklą pažymi, kad prašo atlikti skubią ekspertizę arba pateikia prašymą atlikti skubią ekspertizę vėliau, ir sumoka nustatytą skubios ekspertizės mokestį (150 EUR), VPB veiksmai atliekami per šiuos terminus:

 • skubi paraiškos ir ženklo ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;
 • jeigu paraiškos ar ženklo ekspertizės metu nustatoma trūkumų, sprendimas dėl ženklo registravimo priimamas per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai VPB gaunami dokumentai su ištaisytais trūkumais;
 • jeigu pareiškėjas paprašo atlikti pakartotinę ekspertizę pagal Taisyklių 103 punktą, pakartotinė ekspertizė atliekama per 5 darbo dienas nuo prašymo atlikti pakartotinę ekspertizę gavimo dienos. 

3. Ženklo ekspertizė

Ženklo ekspertizės metu ekspertas nustato, ar ženklas, atitinka Prekių ženklų įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytus reikalavimus, o jei ženklas yra kolektyvinis ženklas – taip pat ir 33 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu pareikštas ženklas neatitinka minėtų reikalavimų, ekspertas priima sprendimą neregistruoti ženklo visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų. Eksperto sprendimas, kuriame nurodyti atsisakymo registruoti ženklą pagrindai ir motyvai, išsiunčiamas pareiškėjui.

Pareiškėjas turi teisę per 2 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos raštu pateikti VPB motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę. Gavęs prašymą dėl pakartotinės ekspertizės, ekspertas išnagrinėja pareiškėjo pateiktus argumentus bei įrodymus ir priima vieną iš šių sprendimų:

 • pripažinti, kad ženklas atitinka Įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių (kolektyvinio ženklo atveju – ir Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3–6 punktų) reikalavimus;
 • sprendimą neregistruoti ženklo palikti galioti visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų.

Sprendimas, nurodant jo motyvus, apskundimo tvarką ir terminus, išsiunčiamas pareiškėjui.

Pareiškėjas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui.

4. Paraiškos paskelbimas

Nustačius, kad pareikštas ženklas atitinka reikalavimus, taip pat patenkinus apeliaciją, VPB apie tai praneša pareiškėjui ir paraiškos duomenis paskelbia VPB oficialiame biuletenyje.

VPB savo iniciatyva arba gavęs trečiųjų asmenų rašytines pastabas turi teisę iki ženklo įregistravimo atnaujinti ženklo ekspertizę. Pareiškėjas apie šį sprendimą informuojamas.

4.1 Trečiųjų asmenų rašytinės pastabos 

Bet kuris asmuo gali pateikti VPB rašytines motyvuotas pastabas, nurodydamas argumentus, dėl kurių pareikštas registruoti ženklas turėtų būti neregistruotas Įstatymo 7 straipsnio 1 ar 2 dalyje, 30 straipsnyje ar 33 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose nustatytais pagrindais.

Pastabos gali būti pateiktos per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo biuletenyje dienos arba, jeigu dėl ženklo pareikštas protestas, – prieš priimant sprendimą dėl protesto.

Gautas pastabas nagrinėja ženklo ekspertizę atliekantis ekspertas.

4.2 Ženklo paraiškos užprotestavimas

Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo biuletenyje dienos, remdamiesi Įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis ir sumokėję nustatytą mokestį (160 EUR), gali užprotestuoti ženklo paraišką paduodami VPB Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą.

Protestų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklės.

5. Ženklo įregistravimas ir ženklo registracijos liudijimo išdavimas

Ženklas registruojamas visoms ar daliai prekių ar paslaugų, jeigu:

 • per 3 mėnesius nuo paraiškos paskelbimo dienos negaunamas protestas;
 • atnaujinus paskelbtos paraiškos ženklo ekspertizę, ekspertas nepakeičia savo sprendimo pripažinti, kad ženklas atitinka Įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių (kolektyvinio ženklo atveju – ir Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3–6 punktų) reikalavimus;
 • VPB Apeliacinis skyrius priima sprendimą atmesti arba patenkinti protestą ir neregistruoti ženklo daliai prekių ar paslaugų ir šis sprendimas per 3 mėnesius nuo jo priėmimo dienos neapskundžiamas teismui;
 • įsiteisėja teismo sprendimas dėl ženklo įregistravimo.

Duomenys apie prekių ženklo įregistravimą skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

Įregistravus ženklą Registre ir ženklo registracijos duomenis paskelbus VPB oficialiame biuletenyje, VPB įregistruoto ženklo savininkui išduoda ženklo registracijos liudijimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28