Oficialių simbolių naudojimas

Norint įregistruoti prekių ženklą, kuriame yra naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai turi būti gautas Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – Valstybinis patentų biuras) direktoriaus leidimas.

Pareiškėjas, pageidaujantis įregistruoti prekių ženklą, kuriame naudojami oficialūs Lietuvos valstybės simboliai, Valstybiniam patentų biurui pateikia paraišką registruoti prekių ženklą, kuriame naudojami Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai ar juos mėgdžiojantys žymenys (toliau – Lietuvos oficialūs simboliai). Paraišką galima paduoti elektroniniu būdu arba popierine forma pagal Prekių ženklų registravimo taisyklių reikalavimus. Valstybinio patentų biuro ekspertas, atlikdamas ženklo ekspertizę, kreipiasi į pareiškėją ir paprašo jo pateikti įrodymus dėl atitikties Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkte nustatytiems reikalavimams ir pateikia Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius prekių ženkle ar dizaine suteikimo komisijai (toliau – Komisija) paraišką ir kitus pareiškėjo pateiktus dokumentus.  

Komisija, įvertinusi atitiktį Aprašo reikalavimams, teikia Valstybinio patentų biuro direktoriui motyvuotą siūlymą dėl Lietuvos oficialių simbolių naudojimo pareikštame registruoti prekių ženkle.

Valstybinio patentų biuro direktorius, įvertinęs Komisijos siūlymą, priima sprendimą suteikti leidimą vartoti Lietuvos oficialius simbolius prekių ženkle arba atsisakyti suteikti tokį leidimą.

Valstybinio patentų biuro direktoriaus sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Jeigu norima įregistruoti prekių ženklą, kuriame naudojami kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų  oficialūs, heraldiniai simboliai (pvz., Europos Sąjungos vėliavos mėlyna spalva su ratu išdėstytomis žvaigždutėmis), būtina gauti tos valstybės kompetentingos institucijos ar tarptautinės organizacijos leidimą.

Pažymėtina, kad bet koks oficialių Lietuvos (Lietuvos vardo, vėliavos, Vyčio, Gedimino stulpų ir kt.) ar kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolių naudojimas net ir neregistruojant prekių ženklo, turi būti pagarbus ir nežeminti Lietuvos valstybės.

Atnaujinimo data: 2023-12-21