>

SVARBI NAUJAUSIA INFORMACIJA TRUMPAI:

EPT Administracinės tarybos sprendimu nustatytas paieškos mokestis yra 2 468 Eur.

Pritaikius 80 procentų nuolaidą pagal dvišalį EPT ir VPB susitarimą, paieškos mokesčio dydis pareiškėjams, paduodantiems nacionalinę patento paraišką, yra 493,60 Eur.

 

DETALI INFORMACIJA APIE PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE:

Ar esate tikri dėl savo išradimo naujumo bei išradimo lygio? Kviečiame pasinaudoti Europos patentų tarnybos (EPT, angl. EPO) teikiama išradimo paieškos paslauga, kurios rezultatas – EPT parengta technikos lygio paieškos ataskaita (angl. search report) ir rašytinė nuomonė (angl. written opinion) dėl išradimo atitikimo naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo reikalavimams.

Išradimo paieškos atlikimo EPT nauda:

  • Galimybė patobulinti išradimą. Įvertinęs paieškos rezultatus pareiškėjas gali kokybiškai patobulinti savo išradimą dar prieš Valstybiniam patentų biurui (VPB) paskelbiant nacionalinę patento paraišką.
  • Lengviau apsispręsti dėl investavimo į išradimą ir patentavimo užsienyje. Paieškos rezultatai parodys, ar išradimas atitinka jam keliamus patentabilumo reikalavimus, todėl bus lengviau apsispręsti ir dėl patentavimo kitose šalyse, Europos patento arba PCT paraiškos padavimo. Netgi jei neplanuojate išradimo patentavimo užsienyje, paieškos atlikimas leis lengviau apsispręsti dėl tolimesnių investicijų į išradimą ir jo komercializavimą.
  • Fiksuotas paieškos atlikimo terminas per prioriteto laikotarpį. Pirmą kartą paduotų nacionalinių paraiškų paieška EPT atliekama per 9* mėn. nuo paraiškos padavimo datos (prioriteto data). Todėl pareiškėjas, gavęs paieškos ataskaitą, dar turi laiko ją įvertinti ir priimti sprendimą, ar per 12 mėn. prioriteto laikotarpį dėl to paties išradimo pateikti Europos patento arba PCT paraišką, ar patentuoti tą patį išradimą užsienyje išsaugant prioriteto datą.
  • Finansinė nauda kitose patentavimo procedūrose. EPT taiko paieškos mokesčio nuolaidą Europos patento ar PCT (kai EPT pasirenkama kaip Tarptautinė paieškos tarnyba) paraiškoms, paduotoms nacionalinės paraiškos, kuriai jau buvo atlikta paieška, pagrindu. PCT paieškos mokestis (1 775 Eur) tokiu atveju grąžinamas 100 proc., o Europos patento paieškos mokestis (1 350 Eur) sumažinamas 84 proc.

Išradimo paieškos paslaugos kaina:

EPT Administracinės tarybos sprendimu nustatytas paieškos mokestis yra 2 468 Eur.

Pritaikius 80 procentų nuolaidą pagal dvišalį EPT ir VPB susitarimą, paieškos mokesčio dydis pareiškėjams, paduodantiems nacionalinę patento paraišką, yra 493,60 Eur.

Pareiškėjai, galintys pasinaudoti sumažintu paieškos mokesčiu:

Paieška gali būti atliekama išradimui, dėl kurio jau yra paduota nacionalinė patento paraiška VPB.

Prašymą atlikti paiešką taikant paieškos mokesčio sumažinimą 80 proc. VPB turi teisę paduoti šie pirmą kartą paraišką (t. y. nesant anksčiau paduotos paraiškos, kurios pagrindu prašoma suteikti prioritetą) padavę pareiškėjai, nuolat gyvenantys ar turintys nuolatinę buveinę, įregistruotą filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos patentų konvencijos valstybėje narėje:

  • fiziniai asmenys;
  • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl mikro įmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos Nr. 2003/361/EB (nepriklausomos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, o metinė apyvarta neviršija 50 milijonų eurų arba metinė bendra balanso suma neviršija 43 milijonų eurų, ir ne daugiau kaip 25 proc. kapitalo priklauso kitai įmonei) ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje;
  • mokslo ir studijų institucijos;
  • pelno nesiekiančios organizacijos.

Paieškos mokesčio sumokėjimo ir kompensavimo tvarka:

Prašymų pateikimo tvarką nustato Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas VPB direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3R-25 (toliau – Aprašas).

Prašymą galima pateikti per Patentų savitarnos portalą.

Pareiškėjas VPB turi sumokėti 493,60 Eur paieškos mokestį ir 4 Eur paieškos ataskaitoje cituojamų elektroninių dokumentų kopijų parengimo išlaidų mokestį (viso 497,60 Eur), šią sumą sumokant į sąskaitą LT71 4040 0636 1000 0625, banko pavadinimas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Paieškos mokestis sumokamas, kai pareiškėjas ar jo atstovas pagal Aprašo 19 ir 21 punktus gauna VPB pranešimą apie tai, kad atlikta patento paraiškos ekspertizė ir paraiška atitinka nustatytus reikalavimus.

*Jeigu patento paraiška paduodama pirmą kartą (t.y. joje neprašoma suteikti prioriteto) ir pareiškėjas siekia gauti paieškos ataskaitą per 9 mėnesius nuo patento paraiškos padavimo datos, Aprašo 21 punkto 1 pastraipoje nurodyti dokumentai VPB turi būti tinkamai pateikti ir paieškos mokestis sumokėtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius ir 2 savaites nuo paraiškos padavimo datos.

Paieškos ataskaita ir EPT rašytinė nuomonė skelbiama kartu su nacionaline patento paraiška (paprastai po 18 mėn. nuo nacionalinės paraiškos padavimo datos).

Susiję dokumentai:

Darbo susitarimas tarp EPO ir VPB dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas,
Darbo susitarimo tarp EPO ir VPB dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas 11 straipsnio pakeitimas,
Administracinė sutartis tarp EPT ir VPB dėl paieškų vykdymo mokesčių sumažinimo pagal darbo susitarimą dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas.

Atnaujinimo data: 2024-01-09