Paieškos Europos patentų tarnyboje

Norėtumėte investuoti į savo išradimą ir jį patentuoti, bet nesate tikri dėl jo naujumo? Kreipkitės į Valstybinį patentų biurą dėl išradimo paieškos Europos patentų tarnyboje – technikos lygio paieška bus atlikta per nustatytą terminą ir su 75 proc. mokesčio nuolaida.

Paieškos Europos patentų tarnyboje rezultatas – technikos lygio paieškos ataskaita (angl. „search report“) ir rašytinė Europos patentų tarnybos nuomonė (angl. „written opinion“) dėl išradimo atitikimo naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo reikalavimams.

Paieškos mokesčio dydis, kurį nustatė Europos patentų organizacijos Administracinė taryba, yra 2476 EUR.

Pritaikius 75 proc. paieškos mokesčių nuolaidą, paslauga kainuoja 619 Eur. Paieška gali būti atliekama išradimui, dėl kurio jau yra paduota nacionalinė patento paraiška Valstybiniam patentų biurui.

Išradimo paieškos atlikimas Europos patentų tarnyboje gali būti naudingas dėl kelių priežasčių:

·       Galimybė patobulinti išradimą. Įvertinęs paieškos rezultatus pareiškėjas gali kokybiškai patobulinti savo išradimą dar prieš paskelbiant nacionalinę patento paraišką.

·        Lengviau apsispręsti dėl patentavimo užsienyje. Paieškos rezultatai parodys, ar išradimas atitinka jam keliamus reikalavimus, todėl bus lengviau apsispręsti ir dėl patentavimo kitose šalyse.

·        Galimybė pasitikrinti investicijų į išradimą tikslingumą. Netgi jei neplanuojate išradimo patentavimo užsienyje, paieškos atlikimas leis lengviau apsispręsti dėl tolimesnių investicijų į išradimą.

·       Fiksuotas paieškos atlikimo terminas. Pirmą kartą paduotų nacionalinių paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje atliekama per 9 mėn. nuo paraiškos padavimo datos, todėl pareiškėjas per 12 mėn. prioriteto laikotarpį turi galimybę dėl to paties išradimo pateikti, pavyzdžiui, Europos patento arba PCT paraišką.

·        Finansinė nauda kitose patentavimo procedūrose. Europos patentų tarnyboje taikomos paieškos mokesčio nuolaidos Europos patento ar PCT paraiškoms, paduotoms nacionalinės paraiškos, kuriai jau buvo atlikta paieška, pagrindu. PCT paieškos mokestis (1875 Eur) tokiu atveju grąžinamas 100 proc., Europos patento paieškos mokestis (1300 Eur) – 84 proc.

Prašymą atlikti paiešką taikant paieškos mokesčio sumažinimą 75 proc. Valstybiniam patentų biurui turi teisę paduoti šie pirmą kartą paraišką (t. y. nesant anksčiau paduotos paraiškos, kurios pagrindu prašoma suteikti prioritetą) padavę pareiškėjai, nuolat gyvenantys ar turintys nuolatinę buveinę, įregistruotą filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos patentų konvencijos valstybėje narėje:

– fiziniai asmenys;

– labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos Nr. 2003/361/EB (nepriklausomos įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, o metinė apyvarta neviršija 50 milijonų eurų arba metinė bendra balanso suma neviršija 43 milijonų eurų, ir ne daugiau kaip 25 proc. kapitalo priklauso kitai įmonei) ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje;

– mokslo ir studijų institucijos;

– pelno nesiekiančios organizacijos.

Pareiškėjai taip pat gali kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA) dėl finansinės paramos paieškos mokesčio apmokėjimui. Detalesnė informacija pateikiama MITA interneto svetainėje. 

Pareiškėjas turi sumokėti Valstybiniam patentų biurui paieškos mokestį. Paieškos mokestis sumokamas, kai pareiškėjas ar jo atstovas pagal Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašo 19 ir 21 punktus gauna Valstybinio patentų biuro pranešimą apie tai, kad patento paraiška atitinka nustatytus reikalavimus. Paieškos mokestis ir paieškos mokesčio pervedimo išlaidų suma eurais mokama į Valstybinio patentų biuro sąskaitą LT837300010002457124 „SWEDBANK“.

Valstybinis patentų biuras pareiškėjui grąžina 75 proc. sumokėto paieškos mokesčio, kai Europos patentų tarnyba šią sumą kompensuoja Valstybiniam patentų biurui. Laikotarpis nuo viso paieškos mokesčio sumokėjimo iki šios sumos kompensavimo Valstybiniam patentų biurui paprastai sudaro apie 11 mėn.

Paieškos ataskaita ir Europos patentų tarnybos rašytinė nuomonė skelbiama kartu su nacionaline patento paraiška (paprastai po 18 mėn. nuo nacionalinės paraiškos padavimo datos).

Prašymų pateikimo tvarką nustato Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas VPB direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3R-25. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per EPAS sistemą.

Susiję dokumentai:

Darbo susitarimas tarp EPO ir VPB dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas

Administracinė sutartis tarp EPT ir VPB dėl paieškų vykdymo mokesčių sumažinimo pagal darbo susitarimą dėl bendradarbiavimo atliekant paieškas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-15