Išradimo patentavimo procedūra

Asmuo, norintis apsaugoti išradimą ir gauti išradimo patentą Lietuvoje, Valstybiniam patentų biurui (VPB) turi pateikti patento paraišką, kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo ir Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių reikalavimus.

Išradimo patentavimo procedūra prasideda patento paraiškos padavimu.

Už paraiškos padavimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis, kuris priklauso nuo išradimo apibrėžties punktų.

Patento paraiškos nagrinėjimo procedūra susideda iš kelių etapų:

Formali paraiškos ekspertizė. Patento paraiškos padavimo datos suteikimas

Elektroniniu būdu pateiktai, tiesiogiai pristatytai arba paštu atsiųstai patento paraiškai suteikiama gavimo data ir paraiškos numeris. Prašyme įrašoma paraiškos gavimo data (metai, mėnuo, diena) ir paraiškos numeris.

Jeigu paraiška siunčiama paštu, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos gavimo VPB data.

Patento paraiškos ekspertizė

VPB Išradimų skyriaus ekspertas atlieka paraiškos ekspertizę, kurios metu nustato, ar pareiškėjas laikosi Patentų įstatymo nustatytų reikalavimų. Atliekant patento paraiškos ekspertizę, tikrinamas patento paraiškos komplektiškumas ir dokumentų ar duomenų atitikimas nustatytiems reikalavimams, ar pareikštas objektas patentabilus pagal Patentų įstatymo 4 ir 5 straipsnius. Tačiau paraiškos ekspertizės metu netikrinamas išradimo naujumas, išradimo lygis ir pramoninis pritaikomumas.

Patento paraiškos ekspertizės metu ekspertas patikrina išradimo suklasifikavimą pagal Tarptautinę patentų klasifikaciją pagal 1971 m. kovo 24 d. Strasbūro susitarimą dėl tarptautinės patentų klasifikacijos (daugiau čia).

Paraiškos trūkumų šalinimas

Jeigu atliekant ekspertizę paaiškėja, kad paraiška neatitinka Patentų įstatymo ir taisyklių reikalavimų, VPB išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo reikiamus pašalinti trūkumus per 3 mėnesius nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos, išskyrus taisyklėse nustatytus atvejus, kada trūkumus galima pašalinti per ilgesnį terminą.

Jeigu pareiškėjas nepašalina trūkumų per nustatytą terminą, paraiška laikoma atšaukta. Apie tai pareiškėjas informuojamas išsiunčiant sprendimą.

Paraiškos nagrinėjimo tęsimas

Jeigu matoma, kad trūkumai per nustatytą pirminį terminą negalės būti ištaisyti, pareiškėjas bet kuriuo metu iki šio termino pabaigos gali pateikti prašymą tęsti patento paraiškos nagrinėjimą. Prašymas dėl paraiškos nagrinėjimo tęsimo pateikiamas VPB laisva forma. Kartu su prašymu pateikiamas mokesčio už termino pratęsimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Patento paraiškos taisymas

Pareiškėjas turi teisę taisyti patento paraišką visą jos nagrinėjimo VPB laiką, tačiau ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki patento paraiškos paskelbimo datos. Patento paraiškos taisymai neturi keisti išradimo esmės ir išplėsti išradimo ribų.

Patento savininkas, norėdamas susiaurinti patento suteikiamą teisinę apsaugą, sumokėjęs nustatytą mokestį, turi teisę reikalauti, kad VPB padarytų patento pakeitimus.

Patento paraiškos atšaukimas. Patento paraiškos atmetimas

Pareiškėjas turi teisę atšaukti patento paraišką bet kuriuo jos nagrinėjimo VPB metu.

Pareiškėjas arba jo atstovas, norėdamas atšaukti patento paraišką, raštu paduoda VPB prašymą, nurodydamas patento paraiškos numerį, padavimo datą ir išradimo pavadinimą. Prašymą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas. Atstovas gali atšaukti paraišką tuo atveju, kai tokio veiksmo atlikimo galimybė nurodyta įgaliojime.

Jeigu ekspertas ekspertizės metu nustato, kad patento paraiška neatitinka įstatymo ar taisyklių nustatytų reikalavimų ir trūkumai nustatytais terminais nebuvo pašalinti, paraiška laikoma atšaukta, ir ekspertas priima sprendimą atmesti paraišką. Apie tai pareiškėjas informuojamas pranešimu.

Apeliacijos padavimas

Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę Apeliaciniam skyriui paduoti apeliaciją, jeigu iki patento išdavimo kyla ginčas tarp pareiškėjo ir eksperto dėl patento paraiškos padavimo ir prioriteto datos nustatymo, ekspertizės išvadų ir atsisakymo išduoti patentą.

Patento paraiškos paskelbimas

Jei ekspertizės metu nustatoma, kad patento paraiška atitinka įstatymo ir taisyklių reikalavimus, VPB, praėjus 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos, arba, jei pretenduojama į prioritetą, nuo prioriteto datos, skelbia patento paraišką VPB oficialiame biuletenyje tokią, kokią pateikė pareiškėjas. VPB oficialus biuletenis leidžiamas tik elektroniniu būdu kiekvieno mėnesio  10 ir 25 dienomis ar atitinkamai kitą dieną, jei šios dienos yra nedarbo ar šventinės dienos.

Pareiškėjui arba jo atstovui raštu paprašius VPB anksčiau paskelbti patento paraišką, VPB ją skelbia, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jos padavimo datos. Už ankstesnį paraiškos paskelbimą turi būti sumokėtas mokestis.

Patento paraiška neskelbiama, jeigu per 17 mėnesių nuo jos padavimo ar prioriteto datos ji buvo atšaukta arba laikoma atšaukta.

Patento išdavimas

Paskelbus patento paraišką, pareiškėjui arba jo atstovui ekspertas išsiunčia pranešimą, kad per 3 mėnesius nuo patento paraiškos paskelbimo datos turi būti sumokėtas mokestis už patento išdavimą. Pareiškėjui sumokėjus nustatytą mokestį, VPB įrašo išradimą į patentų registrą, paskelbia patento bibliografinius duomenis ir išradimo apibrėžtį VPB oficialiame biuletenyje.

Paskelbus šiuos duomenis, VPB paskelbia patento aprašymą, apimantį išradimo aprašymą, išradimo apibrėžtį ir brėžinius viešoje duomenų bazėje.

Įvertinus įstatyme nustatytą patento paraiškos neskelbimo laikotarpį, terminas nuo patento paraiškos padavimo iki išradimo patento išdavimo trunka 22-24 mėnesius.

Atnaujinimo data: 2024-02-08