Prekių ir paslaugų klasifikacija

Kiekvienas ženklas yra skiriamas tam tikroms prekėms ar paslaugoms žymėti, todėl paduodant paraišką pareiškėjas turi gerai apgalvoti, kokioms prekėms ar paslaugoms žymėti bus naudojamas ženklas. Patartina pagalvoti ir apie galimas verslo perspektyvas bent jau artimiausių 5 metų laikotarpiu, nes padavus paraišką, papildomas kitas prekes ar paslaugas galima nurodyti tik padavus naują paraišką.

Vienoje paraiškoje gali būti nurodyta daugiau nei viena prekių ar paslaugų klasė. Už kiekvieną daugiau nei vieną prekių ar paslaugų klasę mokamas papildomas nustatyto dydžio mokestis

Prekės ir paslaugos pagal jų paskirtį, naudojimo sritį yra suskirstytos į 45 klases pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją. 

Paraiškoje nurodytos prekės ar paslaugos turi būti suklasifikuotos pagal paraiškos padavimo datą galiojančią Nicos klasifikaciją, jas sugrupuojant ir priskiriant tam tikrai klasei, prieš kiekvieną prekių ar paslaugų grupę nurodant klasės, kuriai ta prekių ar paslaugų grupė priklauso, numerį, ir pateikiant jas klasių eilės tvarka.

Pareiškėjas turi nurodyti prekes ar paslaugas, kurioms prašoma apsaugos, taip aiškiai ir tiksliai, kad būtų galima nustatyti prašomos apsaugos apimtį. Tinkamas prekių ir paslaugų suklasifikavimas, prekių ar paslaugų sąrašo sudarymas yra aktualus ne tik nustatant ženklo savininko teisių apsaugos apimtį, bet ir atliekant ženklo ekspertizę dėl ženklo aprašomumo, skiriamųjų požymių buvimo, galimo klaidinimo ir pan.

Klasifikuojant gali būti naudojamos bendrosios nuorodos, įtrauktos į Nicos klasifikacijos klasių antraštes, arba kiti bendrieji terminai, jei jie atitinka nustatytus aiškumo ir tikslumo reikalavimus. Vartojami bendrieji terminai, įskaitant bendrąsias nuorodas Nicos klasifikacijos klasių antraštėse, aiškinami kaip apimantys visas prekes ar paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojama nuoroda ar terminas, ir neapima tų prekių ar paslaugų, kurios negali būti taip suprantamos.Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurių klasių antraščių bendrosios sąvokos yra laikomos nepakankamai aiškiomis ir tiksliomis, kad būtų galima jas laikyti nurodančiomis konkrečias prekes ar paslaugas. Šios sąvokos privalo būti patikslintos. Tikslintinos sąvokos su tikslių prekių ar paslaugų pavyzdžiais pateiktos šioje lentelėje (daugiau informacijos).

Jeigu paraiškoje nenurodytos prekės ar paslaugos, ar nesuskirstytos į klases, nenurodant klasių numerių, paraiškai nesuteikiama padavimo data.

Prekių ir paslaugų klasifikavimą tikrina VPB ekspertas. Jeigu paraiškoje yra klasifikavimo trūkumų, ekspertas apie tai praneša pareiškėjui ir pateikia pasiūlymus kaip gali būti trūkumai pašalinti.

Paraiška tų prekių ir paslaugų atžvilgiu, dėl kurių trūkumai nebuvo pašalinti, atmetama.

Atnaujinimo data: 2023-12-21