Mokesčių ar jo dalies susigrąžinimo atvejai ir tvarka

Asmuo, norintis įregistruoti prekių ženklą ar atlikti kitus su prekių ženklo galiojimu susijusius veiksmus, turi teisę susigrąžinti dalį ar visą sumokėtą mokestį Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais:

  • kai mokesčių sumokėta daugiau, negu numatyta pagal Įstatymą - 100 proc. permokos;
  • kai sumokėjus mokesčius nesikreipiama dėl veiksmų, susijusių su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, su tuo susijusių dokumentų išdavimu, taip pat dėl išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo - 100 proc. sumokėto mokesčio;
  • kai atsisakoma priimti paraišką, apeliaciją, protestą, prašymą arba kitą dokumentą, nes jis neatitinka pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų - 100 proc. sumokėto mokesčio;
  • kai paraiška atšaukiama pareiškėjo iniciatyva, apeliacija, protestas ar prašymas ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti atsiimamas iki sprendimo priėmimo dienos, taip pat kai pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodytas prašymas atsiimamas iki prašomo veiksmo atlikimo dienos, – 50 procentų sumokėto mokesčio;
  • kai Valstybinis patentų biuras priima sprendimą neregistruoti prekių ženklo visoms prekėms ir (ar) paslaugoms Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, – 50 procentų sumokėto mokesčio.

Mokesčio mokėtojas, turintis teisę susigrąžinti mokestį ar jo dalį pagal Įstatymą, turi pateikti VPB laisvos formos prašymą arba prašymą atšaukti prekių ženklo paraišką, jeigu tai gali būti taikoma. Gavęs prašymą, VPB parengia pažymą dėl Nepanaudoto mokesčio ar jo dalies patvirtinimo, kurią reikia pateikti kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI) dėl mokesčio ar jo dalies grąžinimo. Mokestį ar jo dalį grąžina VMI Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

Mokesčio mokėtojas, turintis teisę į mokesčio ar jo dalies sugrąžinimą, gali panaudoti grąžintino mokesčio sumą kito veiksmo, jeigu dėl jo bus kreipiamasi į VPB, mokesčio padengimui (dalies mokesčio įskaitymui). Apie tokį ketinimą mokesčio mokėtojas turi pažymėti prašyme dėl mokesčio ar jo dalies grąžinimo ir nurodyti naujame prašyme atlikti kitą su registravimu susijusį veiksmą.

Atnaujinimo data: 2023-11-28