MOKESČIŲ UŽ DIZAINO REGISTRAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI DIZAINO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI

Mokesčio pavadinimas

Dydis eurais (Eur)

1. Už paraiškos įregistruoti dizainą (toliau – paraiška) padavimą

69

1.1. Už kiekvieną po dešimtojo papildomą dizaino pavyzdį

26

2. Už registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą

69

3. Už galiojimo termino pratęsimą:

3.1. antrajam penkmečiui

86

3.2. trečiajam penkmečiui

115

3.3. ketvirtajam penkmečiui

144

3.4. penktajam penkmečiui

173

4. Už pakeitimo įrašymą paraiškoje ar Lietuvos Respublikos dizaino registre

34

5. Už apeliacijos pareiškimą

34

6. Už protesto pareiškimą

92

7. Už dizaino perdavimo sutarties registravimą

115

8. Už dizaino licencinės ar sublicencinės sutarties registravimą

28

9. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos dizaino registro išdavimą

34

10. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą

23

11. Už registracijos liudijimo dublikato išdavimą

34

12. Už paraiškos Bendrijos dizainui registruoti padavimą per Valstybinį patentų biurą

28

13. Už Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyto termino pratęsimą

23

14. Už Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo nustatyto praleisto termino atnaujinimą

34

Fiziniams asmenims, savo vardu registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą, dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.

Pastaba. Mokestis už dizaino registracijos galiojimo termino pratęsimą, mokamas pasibaigus šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytam laikui, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius, didinamas 50 procentų.

Mokesčių mokėjimo tvarka

1. Grynaisiais pinigais banke, mokėjimo pavedimu (nurodymu) ir pašto perlaida mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą mokami

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) (įmonės kodas 188659752) į šias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: 

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

 LT78 7290 0000 0013 0151

 72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

AGBLLT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Būtina nurodyti šiuos duomenis:

  •  įmokos kodą - 5310;
  • mokėjimo paskirtį - nurodomas konkretus veiksmas, už kurį mokamas mokestis, ir paraiškos ar registracijos liudijimo numeris, jei žinomas.

Nuo 2016 metų sausio mėn. 1 d. SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas, o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas. Papildoma informacija (t.y. paskirtis) gali būti nurodoma SEPA mokėjimo nurodymo lauke Unikalus mokėjimo kodas.

Pastaba: duomenis apie biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir įmokos kodą galima patikslinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapio (www.vmi.lt) skyriuje „VMI mokėjimų duomenys“.

2. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui prašyme ar dokumente, nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas). Nurodant mokesčių sumokėjimą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodyta mokesčio mokėjimo data, mokesčio dydis, mokėjimo paskirtis, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas).

3. Valstybės valdžios, valdymo ir savivaldybės institucijos, turinčios teisę 2001 metais neatlygintinai gauti valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenis, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 “Dėl valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenų teikimo neatlygintinai 2001 metais” (Žin., 2001, Nr. 12-337, Nr. 94-3319, 2002, Nr. 31-1153; Nr. 57-2322; Nr. 96-4208) patvirtintame sąraše, turi teisę nemokamai gauti duomenis iš Valstybinio patentų biuro tvarkomų valstybinių registrų.

4. Pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2246/2002 mokesčiai už Bendrijos dizaino registravimą mokami tiesiogiai Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO). Mokesčiai ir mokėjimo būdai skelbiami EUIPO svetainėje https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/rcd-fees-and-payments


Atnaujinimo data: 2023-11-28