Ginčai dėl dizaino

Apeliacijos padavimas

Elektroninis apeliacijos padavimas.

Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti apeliaciją VPB Apeliaciniam skyriui Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

Apeliacija gali būti paduota elektronine arba popierine forma. Už apeliacijos padavimą turi būti sumokėtas mokestis.  Apeliacijoje turi būti nurodyti motyvai ir įrodymai, kodėl pareiškėjas nesutinka su eksperto sprendimu. mokestis. Apeliacijų nagrinėjimo tvarką nustato Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.

Apeliaciją patenkinus, priimamas sprendimas registruoti dizainą, pareiškėjas turi atlikti tolimesnius veiksmus, susijusius su dizaino įregistravimu.

Apeliaciją atmetus, pareiškėjas turi teisę paduoti ieškinį Vilniaus apygardos teismui dėl priimto VPB Apeliacinio skyriaus sprendimo pakeitimo.

Protesto padavimas

Elektroninis protesto padavimas.

Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto dizaino paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos gali užprotestuoti dizaino registraciją, paduodami Apeliaciniam skyriui motyvuotą protestą Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

Protestas gali būti paduota elektronine arba popierine forma. Už protesto padavimą turi būti sumokėtas mokestis. Proteste turi būti nurodyti motyvai, kodėl dizaino registracija turi būti pripažinta negaliojančia, ir pateikiami įrodymai,

Apeliaciniam skyriui priėmus sprendimą dizaino registraciją pripažinti negaliojančia, tai įrašoma į Dizaino registrą ir paskelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

Asmuo, nesutinkantis su  Apeliacinio skyriaus sprendimu, jį gali apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

Apeliacinio skyriaus sprendimai skelbiami VPB oficialiame biuletenyje, su jais galima susipažinti viešai skelbiamose apeliacijų ir protestų duomenų bazėse.

Apeliacijų ir protestų duomenų bazės.

Atnaujinimo data: 2023-12-21