BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Prieš pradedant registruoti ženklą

Valstybinis patentų biuras, atlikdamas pareikšto registruoti žymens ekspertizę, vertina tik pareikšto registruoti žymens atitiktį Prekių ženklų įstatyme numatytiems reikalavimams (formalius dokumentų priimtinumo reikalavimus, ar tinkamai sudarytas prekių ir paslaugų sąrašas, ar žymuo atitinka absoliučius reikalavimus)  ir nevertina šio žymens santykio su ankstesnėmis trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisėmis.

Prieš paduodant paraišką prekių ženklui registruoti, visų pirma rekomenduojama atlikti paiešką, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje (registruotas ES prekių ženklas galioja ir Lietuvoje). Paiešką galima atlikti nemokamose prekių ženklų duomenų bazėse. 

Prekių ženklų duomenų bazės

Taip pat rekomenduojama apgalvoti ir pasitikrinti, ar pageidaujamas registruoti žymuo nėra įregistruotas ar jo nesudaro geografinė nuoroda, augalų veislės pavadinimas, juridinio asmens pavadinimas, oficialus valstybės simbolis, neregistruotinas tarptautinis farmacinės medžiagos pavadinimas, dizainas, ar žymuo nėra laikomas kalbos klaida ar svetimybe, ar žymuo nėra saugomas kaip plačiai žinomas ženklas ir kt.

SVARBU! Kurdami prekių ženklą, įvertinkite ir būsimą jo naudojimą rinkoje bei reklamoje:

Geografinės nuorodos, kilmės vietos nuorodos, tradiciniai terminai, vartojami vynui apibūdinti, garantuoti tradiciniai gaminiai, augalų veislės pavadinimai

Geografinė nuoroda yra vietovardis ar kitas žodis arba žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, kad produktas yra kilęs iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės, ir kuris sieja to produkto kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jo geografine kilme.

Geografinių nuorodų Europos Sąjungoje ir už jos ribų paieška ("GI View")

Kilmės vietos nuoroda yra regiono, tam tikros vietovės arba šalies pavadinimas, vartojamas apibūdinti iš tos vietos kilusiam produktui, kurio kokybė ar savybės yra iš esmės arba išimtinai siejamos su tam tikra geografine aplinka ir jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais ir kuris gaminamas, perdirbamas ir ruošiamas nurodytoje geografinėje vietovėje.

Lisabonos sutartimi saugomų kilmės nuorodų paieška ("Lisbon Express")

Tradicinis terminas, vartojamas vynui apibūdinti yra vynui apibūdinti skirtas terminas, ES valstybėse narėse tradiciškai vartojamas siekiant nurodyti, kad vynuogių produktui suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę arba gamybos ar brandinimo metodą, kokybę, spalvą, vietos tipą arba konkretų įvykį susijusį su vynuogių produkto, paženklinto saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, istorija.

Tradicinių ES saugomų terminų, susijusių su tam tikrais vynais paieška („e-Bacchus“)

Garantuotas tradicinis gaminys yra tam tikru pavadinimu apibūdinamas konkretus produktas ar maisto produktas, kurio gamybos ar perdirbimo metodas ar sudėtis atitinka to produkto ar maisto produkto gaminimo tradicijas arba kuris gaminamas iš tradiciškai naudojamų žaliavų ar sudedamųjų dalių. Toks garantuoto tradicinio gaminio pavadinimas turi būti tradiciškai naudojamas konkrečiam produktui pavadinti arba turi nurodyti produkto tradicinį ar specifinį pobūdį.

Alt. - Garantuotas tradicinis gaminys - ES lygiu pripažintas tradicinis gaminys, kurio ypatybės išskiria jį iš panašių produktų grupės ir kurio pavadinimas yra tradiciškai naudojamas arba nurodo tradicinį pobūdį, o jo gamybos procesas bei atitiktis specialiesiems reikalavimams kontroliuojama nepriklausomos institucijos. Tradicinis pobūdis sąlygojamas žmonių gebėjimo gaminti produktą iš tradicinių žaliavų tradiciniu iš kartos į kartą perduodamu, ne mažiau kaip 30 metų nepakitusiu būdu.

Maisto ir žemės ūkio produktų paieška „DOOR“ (išliks prieinama, kol duomenys bus visiškai perkelti į duomenų bazę „eAmbrosia“)

eAmbrozija (vynuogynų, maisto produktų, aromatizuoto vyno, spiritinių gėrimų registrai)

Augalų veislės pavadinimas yra pavadinimas suteiktas augalų veislei, kuri yra įrašytą į Saugomų veislių sąrašą, pagal Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymą ar Bendrijos augalų veislių nuosavybės teisių registrą pagal Tarybos reglamente Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje.
Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnis numato, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis:

 •  turi būti neregistruojamas pagal Europos Sąjungos teisės aktus ar tarptautines sutartis, kurių šalis yra Europos Sąjunga ar Lietuvos Respublika ir kuriose numatyta kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga;
 •  turi būti neregistruojamas pagal Europos Sąjungos teisės aktus ar tarptautines sutartis, kurių šalis yra Europos Sąjunga ir kuriose numatyta tradicinių terminų, vartojamų vynui apibūdinti, apsauga;
 •  turi būti neregistruojamas pagal Europos Sąjungos teisės aktus ar tarptautines sutartis, kurių šalis yra Europos Sąjunga ir kuriose numatyta garantuotų tradicinių gaminių apsauga;
 • sudarytas iš ankstesnio augalų veislės pavadinimo arba jo esminiuose elementuose atkartojamas ankstesnis augalų veislės pavadinimas, įregistruotas pagal Europos Sąjungos teisės aktus arba Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymą ar tarptautinę sutartį, kurios šalis yra Europos Sąjunga ar Lietuvos Respublika ir kuriose numatoma augalų veislių teisinė apsauga, ir ženklas yra susijęs su tų pačių arba glaudžiai susijusių rūšių augalų veislėmis.

Bendrijos augalų veislių nuosavybės teisių registras

Lietuvos saugomų augalų veislių sąrašas

Taip pat  ženklas neregistruojamas, jeigu jis gali klaidinti dėl geografinės kilmės.

Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo registraciją paduodant protestą.

Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnis numato, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia tais atvejais ir tokia apimtimi, kiek numatyta pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugą, kai yra šios sąlygos:

1) paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos registravimo pateikta pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo datos, prireikus atsižvelgiant į prioritetą, ir kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda vėliau įregistruojama;

2) kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda suteikia asmeniui teisę uždrausti naudoti vėlesnį ženklą.

Ženklo ekspertizės metu ekspertas netikrina ženklo atitikimo 8 straipsnio reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys šiuo pagrindu gali užprotestuoti ženklo paraišką ar paduoti prašymą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia.

Lietuvos Respublikos oficialūs ir kiti simboliai, kurių naudojimui prekių ženkle reikalingas leidimas ar sutikimas
Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnis numato, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis:

 • sudarytas iš Lietuvos Respublikos oficialių simbolių arba jame jų yra, arba jis yra šiuos simbolius mėgdžiojantis, jeigu negautas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka išduotas leidimas;
 • sudarytas iš kitų herbų ar herbinių ženklų pagal Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymą arba iš valstybės institucijų skiriamųjų ženklų, kurių oficialų naudojimą reglamentuoja įstatymai, arba jame jų yra, jeigu negautas kompetentingų institucijų sutikimas;
 • sudarytas iš žymenų, kuriems registruoti negautas kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų sutikimas ir kuriuos turi būti atsisakyta registruoti arba kurių registracija turi būti pripažinta negaliojančia pagal 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, peržiūrėtos Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir papildytos 1979 m. rugsėjo 28 d. (toliau – Paryžiaus konvencija), 6ter straipsnį, arba jame yra tokių žymenų;

Ekspertas, atlikdamas ženklo, kuriame yra naudojami Lietuvos Respublikos oficialūs ar kiti simboliai, ekspertizę turi nustatyti, ar šių simbolių naudojimui reikalingas leidimas ar sutikimas ir jei toks sutikimas yra reikalingas apie tai informuos pareiškėją ir paprašys pateikti reikalingą informaciją.

Lietuvos Respublikos oficialūs simboliai yra:

 • Lietuvos Respublikos oficialus ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas;
 • Lietuvos valstybės herbas;
 • Lietuvos valstybės vėliava;
 • Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava;
 • Respublikos Prezidento vėliava;
 • Lietuvos nacionaliniai simboliai – dvigubas kryžius ir Gediminaičių stulpai, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 6 straipsnyje;
 • valstybiniai kontroliniai prabavimo ženklai (atsakinga institucija - Lietuvos prabavimo rūmai, sąrašą ir vaizdus galima rasti čia);
 • valstybės apdovanojimų ženklai, nurodyti  Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 4 straipsnyje (jų sąrašą ir vaizdus galite rasti čia

Lietuvos Respublikos oficialių simbolių apsaugą reglamentuoja:

Kiti Lietuvos herbai, herbiniai ženklai, valstybės institucijų skiriamieji ženklai  

Prekių ženklų įstatymas numato, kad jeigu pareikštame registruoti ženkle yra naudojami kiti herbai ar herbiniai ženklai, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatyme, arba valstybės institucijų skiriamieji ženklai, kurių oficialų naudojimą reglamentuoja įstatymai, toks ženklas gali būti registruotas, jeigu gautas kompetentingos institucijos leidimas.

Kitiems herbams ar herbiniams ženklams. kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 7 ir 8 straipsnyje, yra priskiriami apskričių, savivaldybės, miesto, miestelio ir kaimo herbai, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos Prezidentas dekretu. Jeigu ženkle naudojamas toks herbas, turi būti gautas atitinkamos Savivaldybės tarybos sutikimas  (dėl apskričių herbų – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos).

Prezidento dekretus, patvirtinančius apskričių, savivaldybės, miesto, miestelio ir kaimo herbus, galima rasti atlikus paiešką Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų paieškos skyriuje (dokumento rūšis „dekretas“, žodis pavadinime „herbo“).

Kilus klausimams dėl herbo naudojimo rekomenduojama kreiptis į Lietuvos heraldikos komisiją, atitinkamą savivaldybės administraciją.

Valstybės institucijų skiriamieji ženklai

Kai kurių valstybės institucijų skiriamųjų ženklų naudojimą reglamentuoja įstatymai. Tokiais ženklais gali būti kariuomenės, teisėsaugos institucijų naudojami ženklai. Todėl jeigu ženkle yra naudojami tokie skiriamieji ženklai, turi būti gautas atitinkamos institucijos sutikimas. Atlikdamas ženklo ekspertizę ekspertas įvertins, ar ženkle naudojamas toks skiriamasis ženklas, ir jei taip, paprašys pateikti kompetentingos institucijos sutikimą tokio ženklo registravimui.

Susiję įstatymai (sąrašas nėra baigtinis):

Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (42 str.)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (62 str.)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (60 str.)

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas (14, 20 str.)

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas (13 str.)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas (27 str.)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas (27 str.)

Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas (34 str.)

Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymas (22 str.)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas (63 str.)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo įstatymas (6 str.)

Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymas (24 str.)

Kitų valstybių oficialūs simboliai

Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnis numato, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis:

 • sudarytas iš žymenų, kuriems registruoti negautas kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų sutikimas ir kuriuos turi būti atsisakyta registruoti arba kurių registracija turi būti pripažinta negaliojančia pagal 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, peržiūrėtos Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir papildytos 1979 m. rugsėjo 28 d. (toliau – Paryžiaus konvencija), 6ter straipsnį, arba jame yra tokių žymenų;

Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo paraišką paduodant protestą arba prašyti ženklo registraciją pripažinti negaliojančia.

Valstybių ir tarptautinių organizacijų prašymu Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) įrašo šių institucijų oficialius simbolius į Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnio duomenų bazę. Tačiau ši duomenų bazė nėra baigtinė, joje registruoti valstybių ir tarptautinių organizacijų oficialius simbolius nėra privaloma. Todėl norint registruoti ženklą su žymenimis, kurie gali būti pripažįstami šių institucijų oficialūs simboliai, rekomenduotina pasitikrinti ne tik Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnio duomenų bazę, bet ir kitą informaciją apie tai, kam priklauso teisės į atitinkamą žymenį ir kas gali suteikti leidimą jį naudoti registruojamame ženkle.

Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnio duomenų bazė

INN - neregistruotini tarptautiniai farmacinių medžiagų pavadinimai

INN – tai neregistruotini tarptautiniai farmacinių medžiagų pavadinimai, kuriuos tvirtina ir jų sąrašą sudaro Pasaulio sveikatos organizacija. Prekių ženklais negali būti bendriniai pavadinimai, neturintys jokio skiriamojo požymio žymenys, žymenys, kurie žymi ar nurodo tik prekių rūšį, paskirtį ar kitas prekių charakteristikas, taip pat  ženklai negali klaidinti dėl prekių rūšies ir kt. (Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punktas), todėl prekių ženklai negali būti sudaryti tik iš INN. Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo paraišką paduodant protestą arba prašyti ženklo registraciją pripažinti negaliojančia.

INN sąrašas

Kalbos klaidos, svetimybės ženkluose

Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnis numato, kad žymuo nepripažįstamas ženklu ir neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis prieštarauja viešajai tvarkai arba gerai moralei.

Ženklo atitikimą šiems reikalavimams tikrina ekspertas prekių ženklo ekspertizės metu, šio reikalavimo pagrindu galima užginčyti ženklo paraišką paduodant protestą arba prašyti ženklo registraciją pripažinti negaliojančia. Didžiųjų kalbos klaidų, svetimybių, keiksmažodžių, žargono vartojimas ženkle gali būti pagrindas neregistruoti ženklo. Todėl ekspertas patikrina lietuvių kalbos žodyną, ar ženkle esantys žymenys nėra priskiriami prie tokių nevartotinų ženkluose žymenų. Lietuvių kalba yra kintanti, todėl prieš registruojant ženklą patartina pasitikrinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banke, ar konkretus žodis yra vartotinas lietuvių kalboje, kokia forma jis yra vartotinas ir kt.

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas

Neteiktinų svetimybių sąrašas

Plačiai žinomi prekių ženklai

Prekių ženklų įstatymo 4 straipsnis numato, kad ženklas, Lietuvos Respublikoje pripažintas plačiai žinomu ženklu, saugomas ir neįregistruotas.  Ženklas pripažįstamas plačiai žinomu ženklu Lietuvos Respublikoje teismo tvarka.  

Ženklo ekspertizės metu ekspertas netikrina ženklo atitikimo šiam reikalavimui, tačiau suinteresuoti asmenys gali užginčyti ženklo paraišką paduodant protestą arba prašyti ženklo registraciją pripažinti negaliojančia. Lietuvos Respublikoje teismo tvarka pripažinti plačiai žinomi ženklai yra šie:

Eilės Nr.

Plačiai žinomo ženklo vaizdas

Reg. Nr.

Teismo sprendimo data

Teismo sprendimo šaltinis (jeigu paskelbta)

  1

13604

2007-12-03

 Lietuvos apeliacinis teismas, byla 2A-180/2007

  2

20336

Išregistruotas

1998-02-06

Vilniaus apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Akcinė bendrovė PHILIP MORRIS LIETUVA v. Estijos bendrovė „EESTI TUBAKAS“, bylos Nr. 2-0016-97.  

   3

http://www.vpb.lt/db/img/ZP/ZP_13529.gif

20335

Išregistruotas

1998-02-06

Vilniaus apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Akcinė bendrovė PHILIP MORRIS LIETUVA v. Estijos bendrovė „EESTI TUBAKAS“, bylos Nr. 2-0016-97

  4 

RAMA

26692

2001-10-17

Vilniaus apygardos teismo 2001 m. spalio 17 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Olandijos įmonė UNILEVER N.V. v. Lenkijos įmonė Nadodrzannskie Zaklady Przemyslu Tluszeczuwego Nr. 2 43-930-2001

   6

NIKE

22330

22331

24145

2003-09-15

Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugsėjo 15 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė „Nike International LTD“ v. Ispanijos bendrovė „Campomar SL“, bylos Nr.2(40)-184-2003 m.

   7


CAMEL

9131

9132

2003-12-15 (ženklai pripažinti plačiai žinomais nuo 1995-11-24)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Japonijos bendrovė „Japan Tobaco Inc.“ v. Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovė „Schrader-Bridgeport International Inc., bylos Nr. 3K-3-1191/2003.  

    8

AQUAFRESH

11211

2008-09-01 (ženklas pripažintas plačiai žinomu nuo 2000-09-05)

 

Lietuvos Apeliacinis teismas, bylos Nr. 2A–183/2008 S

    9

CHIVAS REGAL

6225

2004-06-15 (ženklas pripažintas plačiai žinomu iki 1998-12-09)

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Didžiosios Britanijos (Škotija) bendrovė Chivas Brothers Limited v. Vokietijos bendrovė „Carat Tiernahrungsges m.b.H“, bylos Nr. 2A-161/2004.  

   10

LEGO

12181

Išregistruotas

2005-02-10 (ženklas pripažintas plačiai žinomu nuo 2001-12-04)

Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 10 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Danijos įmonė KIRKBI A/S v. UAB „Legosta“, bylos Nr. 2-162-39-2005.  

   11

KINDER

9088

2008-05-08 (ženklas pripažintas plačiai žinomu iki 2005-03-16)

Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 8 d. sprendimas, bylos Nr. 2-61-45/08

Pripažinti plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje iki 2005-03-16

   12

ŽMONĖS

38906

2013-05-22 (ženklas pripažintas plačiai žinomu nuo 2009-06-08)

Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 22 d. sprendimas, bylos Nr. 2-2834-603/2013

Pripažinti plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje nuo 2009-06-08.

Juridinių asmenų pavadinimai ir kiti pramoninės nuosavybės objektai

Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnis numato, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis pažeidžia kitas ankstesnes teises, įskaitant:

a) teisę į žinomo asmens pavardę ar vardą, meninį pseudonimą;

b) teisę į asmens atvaizdą;

c) autorių teises;

d) pramoninės nuosavybės teises.

Ženklo ekspertizės metu ekspertas nevertina, ar pareikštas registruoti žymuo nepažeidžia ankstesnių trečiųjų asmenų teisių į intelektinės nuosavybės objektus, todėl labai svarbu, kad prekių ženklo pareiškėjas tokių ankstesnių teisių egzistavimą pasitikrintų ir įvertintų galimą riziką dar iki paraiškos prekių ženklui registruoti padavimo.

Juridinių asmenų pavadinimų paieška;

Nacionalinių prekių ženklų paieška;

„TMview“ paieškos sistema;

Europos Sąjungos prekių ženklų paieška;

Tarptautinių prekių ženklų paieška (PINO);

Lietuvoje registruotų augalų veislių paieška

Kiti asmenys gali turėti ankstesnes teises į registruotus interneto svetainių adresus (domenus). Todėl kuriant prekių ženklą ir teikiant paraišką jam registruoti, rekomenduotina įvertinti ankstesnes trečiųjų asmenų teises ir į šiuos objektus. Registruotų domenų patikrą galite atlikti atitinkamuose domenų registruose, pavyzdžiui, Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centro, kuris yra paskirtas .lt domeno administratorius, interneto svetainėje galima atlikti .lt domenų paiešką.

Pasirinkto registruoti žymens patikrą rekomenduojama atlikti ir bendrose interneto paieškos sistemose – tam, kad būtų galima įvertinti ar pasirinktas žodis konkrečioje verslo srityje nėra tapęs bendriniu ir aprašomuoju (dažnai naudojamas įvairių toje verslo srityje veikiančių subjektų), kadangi toks naudojimas gali silpninti pasirinkto registruoti žymens skiriamąjį požymį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-17