Vartotojo vadovas

1. Klasių antraštės bendrais bruožais nurodo sritis, prie kurių iš esmės priklauso prekės ir paslaugos.

2. Norint įsitikinti, ar teisingai klasifikuojamas atskiras gaminys arba paslauga, reikia pasižiūrėti į Abėcėlinį prekių ir paslaugų sąrašą ir įvairių klasių aiškinamąsias pastabas. Jeigu gaminio ar paslaugos neįmanoma klasifikuoti pagal Klasių sąrašą, Aiškinamąsias pastabas ir Abėcėlinį sąrašą, reikėtų taikyti Bendrosiose pastabose pateikiamus klasifikavimo kriterijus.

3. Abėcėlinis sąrašas kiekviename puslapyje pateikiamas keturiais stulpeliais, kuriuose nurodoma:

pirmame stulpelyje klasių, prie kurių priskiriami gaminiai arba paslaugos, numeriai;
antrame stulpelyje gaminių arba paslaugų pavadinimai lietuvių kalba;
trečiame stulpelyje baziniai gaminių arba paslaugų pavadinimų numeriai;*
ketvirtame stulpelyje gaminių arba paslaugų pavadinimai anglų kalba;

*Nors konkretaus gaminio ar paslaugos eilės numeris kiekviena kalba išleistoje Klasifikacijoje yra skirtingas, jų bazinis numeris yra vienodas WIPO arba su ja bendradarbiaujant bet kuria kalba išleistoje Klasifikacijoje. Bazinis numeris leidžia Klasifikacijos vartotojui rasti atitinkamą prekę ar paslaugą kitomis kalbomis išleistos Klasifikacijos abėcėliniuose sąrašuose.

4. Konkretus gaminys ar paslauga gali būti randamas daugiau nei vienoje Abėcėlinio sąrašo vietoje: gaminys ar paslauga pateikiami pasitelkiant skirtingos sandaros pavadinimus, vadinamąsias kryžmines nuorodas.

5. Tai, kad grupinis pavadinimas Abėcėliniame prekių ir paslaugų sąraše yra susietas su atskira prekių ar paslaugų klase (aprėpiančia tam tikras prekes ar paslaugas), nepanaikina galimybės susieti jį ir su kitomis klasėmis (aprėpiančiomis kitas prekes ar paslaugas) - tai priklauso nuo jo papildomo apibūdinimo. Tokiu atveju grupinis pavadinimas (pvz., drabužiai, dažai) Abėcėliniame sąraše žymimas žvaigždute.

6. Abėcėliniame sąraše laužtiniuose skliaustuose nurodyta reikšmė dažniausiai patikslina prieš skliaustus esančio pavadinimo reikšmę, kai jis klasifikavimo reikmėms yra dviprasmiškas ar nepakankamai apibrėžtas. Kartais (Klasifikacijoje anglų kalba) laužtiniuose skliaustuose nurodoma atitinkamo prieš skliaustus esančio žodžio amerikietiška reikšmė; daugeliu atvejų toliau rašomas trumpinys "(Am.)".

7. Abėcėliniame sąraše lenktiniuose skliaustuose gali būti pateikiamas kitoks produkto ar paslaugos pavadinimas; tokiu atveju jis nurodomas ir atitinkamoje Abėcėlinio sąrašo vietoje (vadinamoji kryžminė nuoroda). Kitais atvejais skliaustuose esantis junginys gali prasidėti grupiniu pavadinimu (pvz., aparatas, atlikimas, mašinos), kuriuo tas gaminys ar paslauga negali būti įrašyti į Abėcėlinį sąrašą. Prieš skliaustus esantis žodis ar žodžių junginys laikomas svarbiausia konkretaus gaminio ar paslaugos pavadinimo dalimi ir skliaustuose pakeičiamas simboliu "-".

8. Labai rekomenduojama registracijos reikmėms vartoti Abėcėliniame sąraše pateiktus prekes ar paslaugas apibūdinančius terminus ir vengti neapibrėžtų plačių ar grupinių pavadinimų.

9. Gaminio ar paslaugos įtraukimas į Abėcėlinį sąrašą jokiu būdu nelemia nacionalinių pramoninės nuosavybės žinybų sprendimų dėl galimybės registruoti ženklą atitinkamam gaminiui ar paslaugai (žr. Nicos sutarties 2(1) straipsnį).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-21