Ginčų sprendimas

Ginčai dėl pramoninės nuosavybės objektų registravimo ikiteismine tvarka nagrinėjami Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje. Ginčų rūšys:

Apeliacija – motyvuotas rašytinis prašymas, paduotas pareiškėjo ar jo atstovo, kai nesutinkama su Valstybinio patentų biuro eksperto sprendimu, priimtu atliekant įstatymų nustatyta tvarka patento paraiškos, paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti, paraiškos topografijai registruoti, dizaino ar prekių ženklo ekspertizę. Apeliacija gali būti paduota per 3 mėnesius nuo eksperto sprendimo išsiuntimo pareiškėjui dienos. Kai apeliacija paduodama dėl dizaino ar prekių ženklo, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos.

Protestas – motyvuotas rašytinis, nustatytos formos suinteresuoto asmens pareiškimas dėl topografijos, dizaino, prekių ženklo registracijos su reikalavimu apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymo saugomą interesą. Protestas gali būti paduotas per 3 mėnesius nuo įregistruotos topografijos, dizaino ar prekių ženklo registracijos paskelbimo Valstybinio patentų biuro arba Tarptautinio biuro oficialiame biuletenyje dienos.

Apeliacijos ir protestai nagrinėjami Apeliacinio skyriaus posėdžiuose, rašytinio arba žodinio proceso tvarka. Apeliacinio skyriaus sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui.

Už apeliacijos ar protesto padavimą turi būti sumokėtas mokestis, kurį nustato Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas.

Apeliacinis skyrius savo veikloje vadovaujasi šiais Lietuvos Respublikos įstatymais: Patentų įstatymu, Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu, Dizaino įstatymu, Prekių ženklų įstatymu. Apeliacijų ir protestų padavimo ir nagrinėjimo Apeliaciniame skyriuje, sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarką nustato Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės.