BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Administracija
  Tel. , Faks. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irina Urbonė
  202
  Lina Mickienė
  204
  Barbara Leščevska
  507
 • Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Deimantė Ivinskienė
  233
  Brigita Ignatavičienė
  201
  Vita Daiva Kušleikaitė
  215
  Elena Endriulienė
  234
  Olga Krotovė
  234
  Natalja Stulpinaitė
  219

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti išradimų patentus Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl patentinių paraiškų padavimo datos, kitų su išradimų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos patentų įstatyme ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti papildomos apsaugos liudijimą, priima sprendimus dėl paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimo datos, kitų su šiomis paraiškomis susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į puslaidininkinių gaminių topografijas Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl topografijų paraiškų padavimo datos, kitų su topografijų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatyme ir Puslaidininkinių gaminių topografijų registracijos taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl Europos patentų išplėtimo į Lietuvos Respubliką, priima sprendimus dėl prašymų ir kitų susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl Europos patento galiojimo Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl prašymų ir kitų susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

  - priima tarptautines patentines paraiškas, kai VPB yra pasirinktoji (nurodytoji) patentų tarnyba, ir jas perduoda Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentinės kooperacijos sutartyje, LR Patentų įstatyme ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į prekių ženklus Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl prekių ženklų paraiškų padavimo datos, kitų su prekių ženklų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Prekių ženklų ir dizaino skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme ir Prekių ženklų registravimo taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į dizainą Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl dizaino paraiškų padavimo datos, kitų su dizaino teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Prekių ženklų ir dizaino skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme ir Dizaino registracijos taisyklėse;

  - priima fizinių ir juridinių asmenų apeliacijas dėl atsisakymo išduoti patentą, registruoti topografiją, dizainą ar prekių ženklą bei protestus dėl topografijos, dizaino ir prekių ženklo registravimo pripažinimo negaliojančiais ir perduoda juos Apeliaciniam skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklėse;

  - priima tarptautines patentines paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui ir tarptautinės paieškos tarnybai, kai VPB yra gaunančioji patentų tarnyba, Patentinės kooperacijos sutarties, LR Patentų įstatymo ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima Europos patentų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Europos patentų tarnybai Europos patentų konvencijos, LR Patentų įstatymo ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima tarptautines prekių ženklų paraiškas ir prašymus dėl vėlesnio teritorinio išplėtimo, suteikia paraiškos ar prašymo padavimo datą ir juos perduoda Prekių ženklų ir dizaino skyriui, kai VPB yra kilmės šalies tarnyba, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo, LR Prekių ženklų įstatymo ir Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkoje nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima tarptautines dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto, LR Dizaino įstatymo ir Dizaino registracijos taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima Bendrijos prekių ženklų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, LR Prekių ženklų įstatymo ir Prekių ženklų registravimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

  - priima Bendrijos dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų, LR Dizaino įstatymo ir Dizaino registracijos taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

  - dalyvauja administruojant mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą surinkimą Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

  - dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos topografijų registrą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir Lietuvos Respublikos dizaino registrą (toliau – Registrai) Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo ir Registrų nuostatų nustatyta tvarka;

  - tvarko, apskaito ir saugo įgaliojimų, išduotų pramoninės nuosavybės objektų pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą Direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka;

  - įteikia arba išsiunčia Išradimų ar Prekių ženklų ir dizaino skyriuose paruoštus patentus, Europos patentų pažymas, topografijų, prekių ženklų ir dizaino liudijimus, patvirtintas patentų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų kopijas, patentų, topografijų, prekių ženklų ir dizaino liudijimų dublikatus savininkams ar jų atstovams;

  - įteikia arba išsiunčia Išradimų ar Prekių ženklų ir dizaino skyriuose paruoštus išrašus iš Registrų asmenims, registrų nuostatų nustatyta tvarka pateikusiems prašymus;

  - tvarko, organizuoja VPB veiklos dokumentų valdymą, kontroliuoja Vadovybės užduočių vykdymo terminus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui;

  - atlieka VPB archyvo bylų apskaitos tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  - vykdo VPB informacijos pagal visuomenės paklausimus atstovo funkciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  - įgyvendindamas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisykles, vykdo ,,Vieno langelio” asmenų aptarnavimo padalinio funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

  - techniškai aptarnauja Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisiją;

  - pagal kompetenciją inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų rengimo ir tobulinimo;

  - dalyvauja teisės aktų, susijusių su ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, projektų, Lietuvos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

  - rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiajam biuleteniui, metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

  - bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

  - bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, ES institucijose ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - teikia Vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitus Vadovybės pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 • Išradimų skyrius
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vita Kiriliauskaitė
  232
  Jurgita Eidukevičienė
  229
  Raimonda Kvietkauskaitė
  231
  229
  Zita Kvajauskienė
  230
  Saulius Šaltenis
  231

  - atlieka patentinių paraiškų, paraiškų papildomos apsaugos liudijimui gauti ir puslaidininkinių gaminių topografijų paraiškų ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

  - priima sprendimus dėl išradimų patentų, topografijų ir papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, patentų galiojimo pratęsimo ir panaikinimo, Europos patentų įsigaliojimo ir galiojimo Lietuvos Respublikoje ir jų panaikinimo, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Direktoriaus įsakymu tvirtinamose Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo bei Puslaidininkinių gaminių topografijų registracijos taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

  - registruoja patentų ir topografijų licencines sutartis bei registruoja sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo;

  - skelbia teisės aktų nustatyta tvarka patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, išduotus ir neišduotus papildomos apsaugos liudijimus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus, įregistruotas topografijas VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

  - tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registrą (toliau – Registrai) teisės aktų nustatyta tvarka;

  - rengia patentų aprašymus panaudojant patentų registro duomenis ir paraiškos dokumentus;

  - teisės aktų nustatyta tvarka rengia patentus ir kitus dokumentus bei tvarko jų apskaitą;

  - įgyvendindamas Lietuvos Respublikos patentų įstatymo ir EPK nuostatas bei naudodamas parengtą programinę įrangą apskaičiuoja galiojančių Lietuvos Respublikoje pagal EPK Europos patentų metų mokesčius ir teikia juos Finansų ir strateginio planavimo skyriui.

  - dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;

  -  teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

  - dalyvauja Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

  - rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  - nustatyta tvarka papildo patentų ir Europos patentų, galiojančių Lietuvos Respublikoje, duomenų bazes naujais duomenimis VPB tinklapyje;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

  - dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

  - bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

  - bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  - rengia ir teikia VPB direktoriui ir Skyriaus veiklą kuruojančiam VPB direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų skatinimo, pareiginės algos priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitus VPB direktoriaus ir VPB direktoriaus pavaduotojo (-ų) pagal kompetenciją (toliau – Vadovybė) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 • Prekių ženklų ir dizaino skyrius
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Digna Zinkevičienė
  212
  Stela Ivanova
  217
  Asta Dapkė
  213
  216
  Vitalija Kurlianskienė
  214
  Katažina Jankovskaja
  216
  Gitana Urbanavičienė
  215
  214
  Diana Daugėlienė
  217
  Laimutė Biekšienė
  218
  Edita Pusvaškė
  218
  Jūratė Kaminskienė
  213
  Jūratė Aniulienė
  219
  Nijolė Meilūnaitė
  219

  – atlieka prekių ženklų ir dizaino paraiškų ekspertizes, prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų ir dizaino ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

  – priima sprendimus dėl prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų ir dizaino registravimo, kitus sprendimus, numatytus VPB direktoriaus įsakymais tvirtinamose Prekių ženklų registravimo taisyklėse, Dizaino registravimo taisyklėse bei Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkoje;

  – registruoja prekių ženklų ir dizaino licencines sutartis bei registruoja sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perdavimo;

  – skelbia prekių ženklų ir dizaino registracijas ir kitus duomenis VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

  – tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, Lietuvos Respublikos dizaino registrą (toliau – Registrai) teisės aktų nustatyta tvarka;

  – teisės aktų nustatyta tvarka rengia prekių ženklų ir dizaino registracijos liudijimus bei tvarko jų apskaitą;

  – tikrina prekių ir (ar) paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasifikacijos redakcijai, gaminio vaizdo atitikimą galiojančiai Lokarno klasifikacijos redakcijai, klasifikuoja vaizdinius prekių ženklus pagal Vienos klasifikaciją;

  – dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

  – teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

  – dalyvauja Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

  – užtikrina VPB dvišalių sutarčių vykdymą Skyriaus kompetencijos ribose;

  – atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

  – analizuoja ir apibendrina nacionalinę, Europos Sąjungos ir tarptautinę prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

  – rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  – nustatyta tvarka tvarko prekių ženklų ir dizaino duomenų bazes VPB tinklalapyje;

  – teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  – nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  – formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

  – pagal kompetenciją dalyvauja pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės klausimais veiklose;

  – bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

  – vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

  – rengia ir teikia VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui (toliau – Vadovybė) siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo, drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo;

  – vykdo kitus Vadovybės pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 • Pramoninės nuosavybės informacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lukas Valentukevičius
  506
  Gabrielė Miliūtė
  506
  Liūnė Storoženkaitė
  508
  Alisa Černiavskytė
  508
  Raimonda Smagurauskaitė
  430
  Sigita Kim-Taisan
  430
  Leokadija Jankauskienė
  430

  - teikia informacinę ir metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos ar kitais teisių į pramoninės nuosavybės objektus įgyvendinimo klausimais, vykdo patentinės informacijos centro (PATLIB) funkcijas;

  - organizuoja informacijos apie VPB veiklą pateikimą suinteresuotoms institucijoms, visuomenei ir žiniasklaidai;

  - skelbia VPB tinklalapyje ir kituose šaltiniuose viešą informaciją ir duomenis apie VPB veiklą ir pramoninės nuosavybės objektus, nuolat ją atnaujina, užtikrina Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms laikymąsi;

  - rengia pramoninės nuosavybės apsaugos informacinius ir metodinius leidinius, organizuoja pramoninės nuosavybės apsaugos leidinių leidimą, organizuoja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

  - koordinuoja ir užtikrina tarptautinių pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorių išleidimą lietuvių kalba, prireikus rengia, tvarko ir leidžia kitas pramoninės nuosavybės objektų paieškos priemones;

  - užtikrina Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio ir išradimų aprašymų leidimą;

  - renka Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės statistikos duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus ir teikia juos bei apibendrintą informaciją valstybės ir ES institucijoms, įstaigoms, tarptautinėms ir kitoms organizacijoms Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

  - koordinuoja Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės informacijos standartų taikymą tvarkant Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrus, nustato pramoninės nuosavybės apsaugos dokumentų ir duomenų pateikimo oficialiuose leidiniuose formą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos standartus;

  - rengia, organizuoja ir įgyvendina priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

  - organizuoja ir įgyvendina vidinės komunikacijos priemones, rengia ir platina VPB darbuotojams vidaus naujienas, koordinuoja keitimąsi informacija tarp struktūrinių padalinių, organizuoja ir dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

  - bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

  - vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 • Apeliacinis skyrius
  El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Virbickienė
  503
  Dovilė Bižokienė
  504
  Eglė Vikmonienė
  504

  - nagrinėja apeliacijas ir protestus bei priima nutarimus ir sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;

  - teikia sprendimus skelbimui VPB oficialiame biuletenyje;

  - teikia teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Lietuvos Respublikos dizaino registrų tvarkytojams (toliau – registrų tvarkytojai) pranešimus apie Skyriaus priimtus nutarimus ir sprendimus dėl apeliacijų ir protestų;

  - rengia, tvarko apeliacijų ir protestų medžiagą ir bylas bei susirašinėja su šalimis (jų atstovais);

  - atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose VPB Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus perduotose bylose;

  - informuoja registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

  - tvarko ir saugo kompiuterinę informacinę sistemą ,,Apeliacijos ir protestai", kurioje kaupia duomenis apie apeliacijas ir protestus bei juos apskaito;

  - inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

  - dalyvauja teisės aktų, susijusių su ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, projektų, Lietuvos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

  - analizuoja ir apibendrina Skyriaus praktiką;

  - inicijuoja ir dalyvauja apibendrinant nacionalinę, Europos Bendrijos ir tarptautinę praktiką pramoninės nuosavybės objektų registravimo klausimais, teismų praktiką;

  - analizuoja ir rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda teisės aktų nustatyta tvarka archyvui;

  - organizuoja VPB svečių priėmimą, dalyvauja organizuojant VPB renginius;

  - bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

  - bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  - rengia ir teikia Vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 • Teisės ir tarptautinių reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dovilė Tebelškytė
  203
  519
  Ieva Katinė
  514
  Matas Silevičius
  514
  Mykolas Jakutis
  516

  - inicijuoja, rengia teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

  - užtikrina, kad VPB priimami vidaus teisės aktai, sudaromos sutartys atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, tarptautines sutartis, teisėtus VPB interesus;

  - atlieka VPB viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą;

  - užtikrina Skyriui pateiktų vizuoti VPB rengiamų, su VPB pagal kompetenciją derinamų teisės aktų projektų atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktams bei tarptautinėms sutartims;

  - inicijuoja, rengia ir derina pagal kompetenciją ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą ar jų įgyvendinimą, analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją

  - rengia, derina ir atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją;

  - organizuoja, bendradarbiauja ir koordinuoja bendradarbiavimą su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis;

  - atlieka VPB pasirašytų ar vykdomų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais ir ES teisės aktų įgyvendinimo teisinę priežiūrą, organizuoja ir kontroliuoja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų priimtų sprendimų įgyvendinimą VPB bei teikia ataskaitas, pranešimus apie jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  - analizuoja, apibendrina teismų praktiką ir teisės aktus, susijusius su pramoninės nuosavybės teisine apsauga ir VPB veikla, bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo VPB, dalyvauja apibendrinant nacionalinę, Europos Sąjungos ir tarptautinę išradimų patentavimo, puslaidininkinių gaminių topografijų, dizaino registracijos, prekių ženklų bei VPB Apeliacinio skyriaus praktiką;

  - organizuoja, koordinuoja atstovavimą bei atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ar nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

  - atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos interesus Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje, Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS taryboje, Europos patentų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje (Prekių ženklai ir dizainas), Europos Komisijoje ir Europos Taryboje ir kitose ES, užsienio valstybių organizacijose ir institucijose ir teikia pasiūlymus dėl VPB strategijos atstovaujant Lietuvą šiose institucijose ir organizacijose;

  - organizuoja Patentinių patikėtinių komisijos veiklą, tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą Patentinių patikėtinių nuostatų nustatyta tvarka;

  - vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VPB teisės aktų nustatyta tvarka:

  - rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją paskelbimui VPB tinklalapyje, duomenų bazėse, metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

  - teikia VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams (toliau – darbuotojai) jų funkcijoms vykdyti reikalingą teisinę informaciją;

  - teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  - nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

  - rengia ir teikia teisines išvadas pagal kompetenciją teisės aktų taikymo klausimais, VPB direktoriaus pavedimu teikia išvadas dėl VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių tikslingumo;

  - formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, jas sutvarkytas pateikia archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

  - dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir organizuojant VPB renginius;

  - bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

  - tvarko personalo reikalus VPB:

  - dalyvauja formuojant personalo sudėtį, atlieka personalo sudėties analizę, teikia Direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei efektyvaus panaudojimo;

  - rengia VPB vidaus teisės aktų projektus ir dokumentus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo klausimais;

  - registruoja, saugo, nustatyta tvarka supažindina darbuotojus su įsakymais VPB personalo klausimais;

  - organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigybėms užimti; organizuoja darbuotojų priėmimą į darbą, rengia darbo, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių projektus;

  - dalyvauja rengiant VPB struktūrą, pareigybių sąrašus, VPB struktūrinių padalinių nuostatus bei darbuotojų pareigybių aprašymus;

  - dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų vertinimą;

  - analizuoja ir apibendrina darbuotojų mokymo būklę, rengia mokymo planų projektus, organizuoja ir koordinuoja darbuotojų mokymus, teikia išvadas dėl tarnybinių komandiruočių, susijusių su VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymu, tikslingumo;

  - priima ir saugo teisės aktų nustatyta tvarka valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijas, organizuoja ir vykdo kitų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą VPB;

  - tvarko VPB darbuotojų duomenis ir teikia juos Valstybės tarnautojų registrui;

  - kontroliuoja VPB darbo reglamento nuostatų personalo klausimais ir kitų VPB darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;

  - tvirtina su personalo reikalais susijusių dokumentų kopijas, tvarko, pildo ir apskaito su personalo reikalais susijusius pažymėjimus, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia VPB darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

  - rengia ir teikia Direktoriui siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, valstybės tarnautojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  - vykdo kitus Vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 • Informacinių technologijų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Šatkauskas
  518

  – inicijuoja, organizuoja, vykdo ir koordinuoja kompiuterinės, programinės įrangos, informacinių sistemų, duomenų bazių diegimą, tinklo, operacinių sistemų priežiūrą ir atnaujinimą;

  – teisės aktų nustatyta tvarka skelbia ir teikia ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms VPB tvarkomų Registrų duomenis paskelbti tarptautinėse pramoninės nuosavybės informacijos ir statistikos duomenų bazėse;

  – užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka Registrų duomenų ir elektroninės informacijos saugą, rengia saugos dokumentus;

  – vykdo Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas kibernetinio saugumo organizavimo ir užtikrinimo funkcijas;

  – rengia VPB informacinių technologijų strategiją ir ją įgyvendina;

  – leidžia VPB oficialų biuletenį elektronine forma;

  – tvarko priskirto nematerialiojo turto apskaitą ir už šią veiklą atsiskaito VPB Planavimo ir išteklių skyriui;

  – pagal kompetenciją inicijuoja, rengia teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  – užtikrina ir prižiūri su Skyriaus kompetencija susijusių VPB sudarytų sutarčių vykdymą;

  – teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

  – bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis;

  – teikia IT pagalbą VPB struktūriniams padaliniams;

  – dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

  – rengia ir teikia Direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo, drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;

  – vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 • Planavimo ir išteklių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Olga Daugienė
  509
  Renata Čepienė
  511
  Danuta Lukoic
  511
  Arvydas Graužinis
  513
  Vydūnas Mikuta
  513
  • vykdo finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;
  • rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų projektus;
  • tvarko visų VPB išlaidų nustatytų limitų apskaitą;
  • apskaičiuoja teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas;
  • organizuoja ir koordinuoja inventorizacijos atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • atlieka atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;
  • teikia apskaitos dokumentus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui teisės aktų nustatyta tvarka;
  • teisės aktų nustatyta tvarka teikia VPB biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo atskaitomybę, finansines ataskaitas bei duomenis kompetentingoms institucijoms;
  • koordinuoja ir kontroliuoja VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tvarkančių materialinių vertybių pirminę apskaitą, veiklą;
  • pagal kompetenciją inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;
  • registruoja teisės aktų nustatyta tvarka VPB sudarytas sutartis;
  • rengia pasiūlymus Teisingumo ministerijos strateginiam veiklos planui VPB kompetencijos klausimais, rengia VPB veiklos plano projektą;
  • rengia VPB veiklos plano ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia kompetentingoms institucijoms;
  • rengia investicijų projektus bei teikia informaciją kompetentingoms institucijoms apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį;
  • kontroliuoja techninių priemonių funkcionavimą, organizuoja visų techninių priemonių priežiūrą;
  • organizuoja tarnybinio transporto naudojimą ir techninį aptarnavimą, kontroliuoja transporto ir degalų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • koordinuoja tarnybinių patalpų, inžinerinių tinklų ir turto tinkamą eksploatavimą, pagal VPB kompetenciją organizuoja remonto ir techninės priežiūros darbų vykdymą;
  • pagal VPB kompetenciją organizuoja ir užtikrina tarnybinių patalpų tinkamą apsaugą, tvarką ir švarą;
  • tvarko pirminę materialinių vertybių, išskyrus programinės įrangos ir licencijų, apskaitą, užtikrina jų apsaugą, išdavimą, racionalų, ekonomišką ir efektyvų naudojimą;
  • tvarko VPB antspaudų ir spaudų apskaitą;
  • užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų saugos (saugumo technikos, priešgaisrinės priežiūros ir pan.) teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi;
  • užtikrina darbuotojų civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi;
  • materialinėmis, techninėmis, organizacinėmis, ūkinėmis priemonėmis užtikrina VPB svečių priėmimų, seminarų, konferencijų ir kitų renginių aprūpinimą;
  • inicijuoja VPB turto pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, organizuoja turto nurašymą, aukcionus, likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • organizuoja ir vykdo VPB susidarančių antrinių žaliavų (popieriaus, plastiko, stiklo, galvaninių elementų atliekų) surinkimą ir tolesnį perdavimą atliekų tvarkymo įmonėms;
  • organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
  • pagal kompetenciją atlieka VPB prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą;
  • pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus ir prašymus;
  • formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, pateikia jas sutvarkytas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
  • bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis;
  • dalyvauja organizuojant VPB renginius ir VPB svečių priėmimą;
  • rengia ir teikia VPB direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo, drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;
  • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.
 • Asmens duomenų apsaugos pareigūnas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Matas Silevičius
  233
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-02