Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- pagal VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo dienos darbotvarkę vykdo numatytus darbus ir pavedimus bei reguliuoja lankytojų srautą, referuoja VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui;

- užtikrina VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui teikiamų pasirašyti dokumentų formos atitikimą teisės aktų reikalavimams, laiku ir tinkamai juos teikia vizuoti bei pasirašyti;

- vykdo VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo užduočių ir pavedimų  vykdymo terminų kontrolę;

- pagal savo kompetenciją teikia informaciją interesantams;

- organizuoja VPB svečių ir interesantų priėmimus;

- supažindina VPB svečius su VPB uždaviniais ir funkcijomis;

- organizuoja VPB  darbuotojų pasitarimus, apie rengiamus pasitarimus ar posėdžius laiku informuoja VPB darbuotojus;

- registruoja, tvarko ir apskaito VPB gautus, vidaus ir siunčiamuosius dokumentus, tvarko VPB gautų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų registrą;

- priima ir išsiunčia paštu gaunamus ir siunčiamus dokumentus, kitą korespondenciją;

- organizuoja VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis;

- organizuoja VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, vykstančių į tarnybines komandiruotes, bilietų ir gyvenamojo ploto nuomos užsakymus bei teikia kitą su kelione susijusią informaciją;

- tvarko VPB oficialaus elektroninio pašto dėžutę;

- pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;

- formuoja ir kaupia bylas, priskirtas pagal VPB dokumentacijos planą, sutvarkytas jas perduoda VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis, įstaigomis  bei tarptautinėmis organizacijomis;

- vykdo kitus VPB direktoriaus ir direktoriaus  pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.