Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Pagrindinės 2023 m. užduotys

1. Pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant IT sprendimų platformos www.intelektine.lt efektyviam veikimui, funkcionalumo plėtrai, produktyviam įveiklinimui bei VPB žinomumo didinimui, parengimą bei įgyvendinimą. Dalyvauti rengiant pasiūlymus dėl Intelektinės nuosavybės plėtros programos pažangos priemonės www.intelektine.lt.

2. Dalyvauti tobulinant VPB veiklos efektyvumą ir teikiamas paslaugas, įskaitant elektronines paslaugas, užtikrinti jų plėtrą ir prieinamumą visuomenei - organizuoti  pasirengimą ISO 27001 informacijos saugos valdymo sistemos standarto diegimui.

3. Užtikrinti savalaikį bei sklandų  Dokumentų valdymo sistemos IT dalies paleidimą  bei duomenų ir dokumentų migravimą iš turimos dokumentų valdymo sistemos  į DVS.

4. Pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant rizikų valdymo proceso organizavimą sudarant rizikų vertinimo matricą bei atliekant rizikų vertinimą VPB.

5. Pagal kompetenciją dalyvauti tobulinant vidaus kontrolės aplinką užtikrinti VPB darbuotojų psichologinę ir fizinę aplinką, veiklos atmosferą.