Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina pagal savo kompetenciją Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

- tvarko Skyriuje gautus ginčų dokumentus, seka procesinius terminus, rengia pranešimus bei atlieka kitus veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklėse ir Apeliacijų,  protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklėse;

- rengia Skyriaus posėdžių protokolus ir užtikrina Skyriaus posėdžių tvarką;

- dalyvauja tvarkant gautų bei išnagrinėtų ginčų  bylas, teismui apskųstų  Skyriaus sprendimų bylas bei jų apskaitą, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, susijusius su Skyriaus uždaviniais bei funkcijomis, nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiam biuleteniui, Skyriaus vedėjui;

- dalyvauja tvarkant išradimų, prekių ženklų ir dizainų registrų administravimo sistemos (Back Office) dalies ,,Apeliacijos ir protestai” duomenis bei teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo;

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.