Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- padeda organizuoti, planuoti Skyriaus veiklą, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus informacinių technologijų klausimais, pataria programinės įrangos, informacinių sistemų priežiūros, administravimo, duomenų saugos klausimais;

- teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų techninės ir programinės įrangos naudojimo, atnaujinimo, palaikymo, sistemų plėtros ir kibernetinės saugos užtikrinimo, IT paslaugų valdymo, informacinių ir ryšio technologijų diegimo;

- pagal kompetenciją užtikrina dvišalių VPB sutarčių vykdymą;

- organizuoja ir koordinuoja informacinių sistemų projektavimo, diegimo, sąveikos ir plėtros darbus;

- dalyvauja įgyvendinant tarptautines sutartis ir susitarimus;

- analizuoja naujų IT paslaugų planavimo, kūrimo ir eksploatavimo procesus ir jų pritaikymo galimybes;

- rengia Valstybinio patentų biuro informacinėse sistemose esančių duomenų saugą reglamentuojančius dokumentus;

- vykdo VPB saugos įgaliotinio funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tobulinant VPB teikiamas elektronines paslaugas;

- inicijuoja programinės ir kompiuterinės įrangos viešuosius pirkimus, dalyvauja rengiant techninių specifikacijų projektus bei pagal kompetenciją dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus;

- pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka juos teikia VPB metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos bei investiciniam planui;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis, ES institucijomis, įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- pavedus vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

- vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą informatikos, matematikos, fizikos arba elektronikos inžinerijos krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

- išmanyti informacinių technologijų ir informacinės visuomenės plėtros raidą, informacinių technologijų projektų valdymo pagrindus, duomenų bazių bei dokumentų valdymo sistemas, internetines technologijas;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų kūrimą ir duomenų saugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei atlikti problemų analitinį įvertinimą;

- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Parengti ir su kitais skyriais suderinti Valstybinio patentų biuro IT strategijos dokumentą 3-5 metų laikotarpiui.

2. Koordinuoti prekių ženklų ir dizaino registrų administravimo sistemos LINRA veiklos rodiklių (KPI) įgyvendinimą analitikos įrankyje Qlik Sense.

3. Koordinuoti prekių ženklų ir dizaino paraiškų bei prašymų sistemos Front Office integracijos įgyvendinimą su Juridinių asmenų ir Adresų registrais.

4. Atlikti analizę ir parengti reikalavimus nacionalinių išradimų, prekių ženklų ir dizaino prioritetinių paraiškų dokumentų apsikeitimo įgyvendinimui WIPO Digital Access Service (DAS) sistemoje.