Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- sprendžia Valstybinio patentų biuro kompetencijai priskirtus klausimus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Valstybinio patentų biuro darbą, atsako už Valstybiniam patentų biurui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

- atstovauja Valstybiniam patentų biurui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

- pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybiniame patentų biure būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai; 

- kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro metinės veiklos ataskaitą. Teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinio patentų biuro veiklą;

- spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

- teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Valstybinio patentų biuro administracijos struktūros;

- tvirtina Valstybinio patentų biuro administracijos padalinių nuostatus;

- nustato ir tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems nuobaudas ir skatina;

- atsako už Valstybiniam patentų biurui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, įstaigos materialinės bazės kūrimą ir tausojimą;

- atlieka kitas įstatymų ir kituose teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų apsaugą (išradimus, prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas);

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, valstybės informacinių išteklių valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B l lygiu (pagal „Europass");

- mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.
 

PAGRINDINĖS 2020 M. UŽDUOTYS

1. Plėsti tikslinėms auditorijoms (verslas, jaunimas, mokslo ir studijų institucijos, inovacinės agentūros) teikiamas švietimo ir konsultavimo priemones, susijusias su intelektinės nuosavybės apsauga.

2. Atlikti mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą sisteminę peržiūrą ir pateikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

3. Dalyvauti įgyvendinant Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarką, bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, 4.1.3 p.).

4. Skatinti pareiškėjų naudojimąsi VPB teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

5. Trumpinti prekių ženklo registravimo procedūrą.