Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 
- teikia informacinę ir metodinę pagalbą prekių ženklų registravimo procedūrų ir paieškos klausimais;
 
- įgyvendina VPB visuomenės informavimo priemones, skirtas informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui prekių ženklų apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;
 
- dalyvauja rengiant susistemintą informaciją ir statistikos duomenis apie  prekių ženklus;

- dalyvauja rengiant ir tobulinant Tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų klasifikacijos (Nicos klasifikacijos) versijas lietuvių kalba;

- dalyvauja rengiant ir teikiant informaciją visuomenei apie prekių ženklų klasifikavimo reikalavimus;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;
 
- dalyvauja rengiant ataskaitas prekių ženklų informacijos ir statistikos klausimais;
 
- dalyvauja rengiant su prekių ženklų registravimu susijusius informacinius ir metodinius leidinius;
 
- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis prekių ženklų  informacijos sklaidos ir visuomenės informavimo klausimais;
 
- pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius  nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- būti susipažinusiam su  Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.