Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- teikia informacinę ir metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos ar kitais teisių į pramoninės nuosavybės objektus įgyvendinimo klausimais, dalyvauja patentinės informacijos centro (PATLIB) veikloje;

- dalyvauja rengiant ir teikiant informaciją apie VPB veiklą suinteresuotoms institucijoms, visuomenei ir žiniasklaidai;

- dalyvauja skelbiant viešą informaciją ir duomenis apie VPB veiklą ir pramoninės nuosavybės objektus VPB tinklalapyje ir kituose šaltiniuose bei dalyvauja juos atnaujinant;

- dalyvauja rengiant pramoninės nuosavybės apsaugos informacinius ir metodinius leidinius, organizuojant pramoninės nuosavybės apsaugos leidinių leidimą, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

- dalyvauja organizuojant tarptautinių pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorių išleidimą lietuvių kalba, prireikus rengia, tvarko ir leidžia kitas pramoninės nuosavybės objektų paieškos priemones;

- renka statistikos duomenis ir informaciją apie pramoninės nuosavybės objektus bei jų apsaugą, parengia šią informaciją apibendrinančias išvadas ir ataskaitas;

- dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- organizuoja ir dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis rengiant VPB veiklos planą ir VPB veiklos ataskaitas;

- dalyvauja analizuojant teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus pagal kompetenciją;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis;

- dalyvauja Skyriaus veiklos kokybės gerinimo procese, teikia Skyriaus vedėjui statistinius duomenis dėl veiklos kokybės rodiklių;

- pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.