Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų, ES reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo nuostatas prekių ženklų srityje, atlieka prekių ženklų ekspertizes ir priima sprendimus dėl prekių ženklų registravimo, kitus sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina prekių/paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasifikacijos redakcijai;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, Nicos klasifikacijos tobulinimo;

- dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio vedėjui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Poskyrio vedėjui;

- analizuoja nacionalinę, tarptautinę ir Europos Bendrijos prekių ženklų registracijos praktiką, dalyvauja ją apibendrinant; dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Per 2020-uosius metus laikotarpį nuo paraiškos padavimo iki prekių ženklo ekspertizės pradžios sutrumpinti iki 2,2 mėn.

2. Operatyviai vykdyti prekių ženklų ekspertizes pagal absoliučius reikalavimus.

3. Dalyvauti kas ketvirtį rengiamuose prekių ženklų ir dizaino ekspertizės praktikos aptarimuose, teikti per ketvirtį priimtų neigiamų sprendimų suvestines.