Pareigų aprašymas Spausdinti

 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo, Europos patentų konvencijos nuostatas atlieka ekspertizę, priima sprendimus dėl išradimų patentų išdavimo, Europos patentų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą (toliau –Registras) teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia skelbimui patentų paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus;

- rengia patentų aprašymų medžiagą panaudojant Registro duomenis ir paraiškos dokumentus ir teikia registro tvarkytojui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja Patentų registro ir Europos patentų duomenų bazės administravimo programinės įrangos diegimo ir tobulinimo darbe;

- dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

PAGRINDINĖS 2020 M. UŽDUOTYS

1. Operatyviai atlikti pirminę gautos patento paraiškos ekspertizę.

2. Operatyviai priimti sprendimus dėl patentų išdavimo bei parengti patentus paskelbimui per laikotarpį po visų reikalingų dokumentų gavimo.

3. Laiku ir kokybiškai parengti Europos patentų apibrėžčių vertimus skelbimui bei išduoti pažymas, tarp jų registruotiems EPAS vartotojams išsiųsti pažymas ir kitą korespondenciją elektroniniu būdu, sumažinant klaidų atvejus, kada reikia kreiptis į sistemos administratorių.

4. Aktyviai dalyvauti naujos Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemos tobulinimo procese.