Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Operatyviai atlikti pirminę gautos patento paraiškos ekspertizę.

2. Operatyviai priimti sprendimus dėl patentų išdavimo bei parengti patentus paskelbimui per laikotarpį po visų reikalingų dokumentų gavimo.

3. Laiku ir kokybiškai parengti Europos patentų apibrėžčių vertimus skelbimui bei išduoti pažymas, tarp jų registruotiems EPAS vartotojams išsiųsti pažymas ir kitą korespondenciją elektroniniu būdu, sumažinant klaidų atvejus, kada reikia kreiptis į sistemos administratorių.

4. Aktyviai dalyvauti naujos Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemos tobulinimo procese.