Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido Protokolas), Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto nuostatas, tvarko ir saugo Registrus teisės aktų nustatyta tvarka;

- priima sprendimus dėl pakeitimų, teisių į ženklą ar dizainą perdavimo, licencijos suteikimo įrašymo į Registrus, dėl prekių ženklo ar dizaino registracijos galiojimo pratęsimo teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia pranešimus Tarptautiniam biurui dėl tarptautinių ženklų registracijų, pramoninio dizaino tarptautinių registracijų teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- klasifikuoja vaizdinius prekių ženklų elementus pagal Vienos klasifikaciją;

- papildo prekių ženklų ir dizaino duomenų bazes VPB tinklalapyje;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Skyriaus patarėjui, atsakingam už Registrų tvarkymą;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio  vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmos ir šešioliktos dienos parengti duomenis, reikalingus dizaino VPB oficialaus biuletenio maketui.

2. Du kartus per mėnesį patikrinti dizaino duomenų pakrovimą Valstybinio patentų biuro tinklalapyje ir Designview.

3. Per teisės aktuose nustatytą laiką priimti sprendimus dėl prekių ženklų ir dizaino pakeitimų įrašymo į Registrą.