Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia ir teikia informaciją apie Valstybinio patentų biuro veiklą suinteresuotoms institucijoms, visuomenei, žiniasklaidai, metinei ataskaitai, kitiems leidiniams;

- vykdo VPB atstovo spaudai funkciją;

- pagal kompetenciją rengia bei įgyvendina visuomenės  informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- skelbia VPB tinklalapyje viešą informaciją apie VPB, reguliariai ją atnaujina, užtikrina aktualios informacijos visuomenei pateikimą lietuvių ir anglų kalbomis;

- koordinuoja informacijos paskelbimą VPB tinklalapyje ir užtikrina Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms laikymąsi;

- pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems VPB struktūriniams padaliniams, nagrinėja jų pateiktus paklausimus bei rengia atsakymus į juos;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- organizuoja ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimo bei VPB renginius, svečių priėmimą;

- vykdo kitus VPB direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.