Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- sudaro, prižiūri ir organizuoja VPB veiklos procesų žemėlapio atnaujinimą, užtikrina jo atitikimą aktualiai VPB administracijos struktūrai ir padalinių vykdomoms funkcijoms, užtikrina savalaikį kokybės rodiklių duomenų suvedimą į stebėsenos sistemas;

- analizuoja VPB veiklos procesus ir teikia pasiūlymus dėl veiklos procesų optimizavimo;

- vykdo VPB veiklos efektyvumo analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo bei siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės veiklos perspektyvų;

- teikia siūlymus dėl kokybės vadybos sistemos tobulinimo;

- organizuoja ir koordinuoja VPB kokybės vadybos sistemos taikymą, palaikymą ir tobulinimą;

- kaupia, analizuoja ir sistemina VPB kokybės vadybos sistemos rodiklių neatitiktis, nustatytu periodiškumu teikia šiuos duomenis procesų šeimininkams ir Vadovybei;

- kartu su procesų šeimininkais aptaria ir formuoja veiklos kokybės rodiklius bei kontroliuoja jų įgyvendinimą;

- surenka, susistemina ir parengia medžiagą, reikalingą vertinamajai kokybės vadybos sistemos analizei;

- organizuoja kokybės vadybos sistemos priežiūros auditų atlikimą;

- atlieka kokybės vadybos sistemos atitikties vertinimą bei rengia atitikties įvertinimo apibendrintą ataskaitą;

- pagal kompetenciją įgyvendina ir dalyvauja įgyvendinant VPB vykdomus projektus su nacionalinėmis ar ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;

- organizuoja VPB dalyvavimą projektuose, teikia siūlymus dėl VPB vykdomų projektų valdymo ir įgyvendinimo organizacinės struktūros, projektų valdymo ar įgyvendinimo tobulinimo;

- teikia pasiūlymus VPB veiklos planui ar kitiems planavimo dokumentams veiklos kokybės ir efektyvumo didinimo klausimais;

- teikia pastabas ir pasiūlymus VPB investicijų projektams;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, ES institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus pavedimus siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypties (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikaciniai laipsniai arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei gebėti analitiškai įvertinti problemas;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;

2. Teikti pasiūlymus dėl informacinių komentarų elektroninių paslaugų teikimo sistemoje ar pasiūlymai dėl funkcionalumo patobulinimo;

3. Teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų proceso standartizavimo, kaip pirkimą atlieka viešųjų pirkimų komisija;

4. Atlikti ne mažiau nei 3 kokybės vadybos sistemos vidaus auditus;

5. Teikti pasiūlymus dėl pareiškėjų konsultavimo proceso tobulinimo.