Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo kompiuterinės, programinės įrangos, duomenų bazių, tarnybinių stočių operacinių sistemų bei taikomųjų programų, elektroninių paslaugų sistemų, tinklalapių ir saugos priemonių diegimą bei tobulinimą VPB, užtikrina šių sistemų veikimą;

- atlieka administratoriaus funkcijas, susijusias su informacinės sistemos naudotojų pasirengimo dirbti su informacinėmis sistemomis įvertinimu, jų teisėmis, informacinę sistemą sudarančiais komponentais (kompiuteriais, operacinėmis sistemomis, taikomųjų programų sistemomis, interneto tinklalapiais, ugniasienėmis, įsilaužimų aptikimo sistemomis, duomenų perdavimu tinklais), šių informacinę sistemą sudarančių komponentų sąranka, informacinės sistemos pažeidžiamų vietų nustatymu, saugumo reikalavimų atitikties nustatymu;

- užtikrina techninėmis ir programinėmis priemonėmis kompiuterinės ir programinės įrangos funkcionavimą VPB struktūriniuose padaliniuose ir VPB organizuojamuose viešuose renginiuose;

- teikia saugos įgaliotiniui pasiūlymus dėl saugos priemonių diegimo, dalyvauja IT sistemų atitikties ir rizikos vertinime.

- rengia technines užduotis (specifikacijas) įsigyjamai techninei ir programinei įranga bei kompiuterinėms paslaugoms, kontroliuoja įsigytų paslaugų atitiktį pasirašytoms sutartims;

- teikia techninę pagalbą VPB struktūriniams padaliniams ir VPB elektroninių paslaugų naudotojams;

- renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie VPB aprūpinimą kompiuterine ir programine įranga, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl kompiuterinės įrangos modernizavimo, rengia įsigyjamos įrangos techninius reikalavimus;

- bendradarbiauja su išoriniais IT paslaugų teikėjais, kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizinių ar technologijos mokslų studijų srityje;

- turi būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir priežiūrą;

- išmanyti informacines technologijas, mokėti diegti ir administruoti „Microsoft Office“ programinį paketą;

- gebėti valdyti,  sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei  gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.