Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja VPB veiklos planavimo dokumentų rengime;

- organizuoja ir koordinuoja VPB veiklos tikslų, uždavinių, programų, planuose numatytų veiksmų ir priemonių, VPB direktoriaus pavedimų veiklos klausimais vykdymą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės teisės aktų nuostatų dėl išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus teisinės apsaugos ir kitų VPB veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ir kontroliuoja pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais įgyvendinimą VPB;

- kontroliuoja VPB rengiamų teisės aktų projektų rengimą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse, teikia šių sričių pasiūlymus ir dalyvauja jų rengime;

- atstovauja Lietuvos Respublikos ir VPB interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, ES institucijose ir įstaigose  bei tarptautinėse organizacijose;

- rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo;

- koordinuoja VPB bendradarbiavimą ir bendradarbiauja su ES institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis ginčų dėl pramoninės nuosavybės objektų, intelektinės nuosavybės teisių gynimo, inovacijų srityse priskirtų VPB padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos nacionalinę teisę, Lietuvos pozicijų rengimą, derinimą ES ir tarptautiniais klausimais, atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais klausimais ginčų dėl pramoninės nuosavybės objektų, intelektinės nuosavybės teisių gynimo, inovacijų bei pagal VPB kompetenciją priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ir kontroliuoja tarptautinių sutarčių ir programų vykdymą Valstybiniame patentų biure priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ir kontroliuoja priskirtų VPB struktūrinių padalinių veiklą, rengia ir teikia VPB direktoriui siūlymus dėl šių padalinių vadovų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo;

- dalyvauja kuriant, tobulinant ir įgyvendinant kokybės vadybos sistemą VPB;

- pavedus vadovauja VPB ir kitų organizacijų sudaromoms darbo grupėms, komisijoms, komitetams, taryboms, dalyvauja jų darbe;

- teikia informaciją, išaiškinimus VPB struktūriniams padaliniams ir jų darbuotojams, suinteresuotiems asmenims bei duoda privalomus vykdyti nurodymus pagal savo kompetenciją priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- vykdo Valstybinio patentų biuro direktoriaus funkcijas jam nesant.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį), arba vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį pramoninės nuosavybės objektų apsaugos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos (toliau– ES) teisės aktus ir tarptautines sutartis, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, išmanyti darbo, civilinės teisės bei civilinio proceso ir kitas teisės šakas, teisės aktų rengimo bei dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- turėti gerus darbo vadovavimo, koordinavimo ir planavimo įgūdžius;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Dalyvauti įgyvendinant Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarką, bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, 4.1.3 p.).

2. Koordinuoti ir užtikrinti VPB bendradarbiavimo su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Pasaulio intelektinės nuosavybės tarnyba ir Europos patentų tarnyba susitarimuose numatytų priemonių ir projektų įgyvendinimą.

3. Sutrumpinti terminą nuo ženklo paraiškos padavimo iki  prekių ženklo ekspertizės pradžios.

4. Skatinti pareiškėjų naudojimąsi VPB teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

5. Koordinuoti Patentų paraiškų padavimo ir patentų išdavimo taisyklių, įvertinant technologinius ir sisteminius pasikeitimus, peržiūros procesą.