Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- tvarko priskirtų materialinių vertybių pirminę apskaitą ir atskaitomybę;

- vykdo VPB telekomunikacijų tinklų techninės priežiūros kontrolę;

- užtikrina VPB tarnybinių patalpų ir jose esančių ūkinio inventoriaus techninę priežiūrą ir tvarką,

- dalyvauja organizuojant VPB turto nurašymą, likvidavimą, aukcionų vykdymą;

- vykdo VPB susidarančių antrinių žaliavų (popieriaus, plastiko, stiklo, galvaninių elementų atliekų) surinkimą ir tolesnį perdavimą atliekų tvarkymo įmonėms;

- veda VPB antspaudų, spaudų ir praėjimo kontrolės kortelių apskaitą;

- tvarko VPB darbuotojų užsienio komandiruočių bilietų, viešbučių ir sveikatos draudimo dokumentus pagal VPB sudarytas sutartis;

- dalyvauja formuojant, kaupiant ir saugant Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda VPB archyvui;

- dalyvauja rengiant dokumentų projektus;

- dalyvauja organizuojant VPB vykstančių seminarų, posėdžių, susitikimų, kitų renginių aptarnavimą, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo pagal kompetenciją kitus Skyrius vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinę atsakomybę ir turto apskaitą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.