Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- tvarko priskirtų materialinių vertybių  pirminę apskaitą ir atskaitomybę, už šią veiklą atsiskaito VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- vykdo VPB telekomunikacijų tinklų techninės priežiūros kontrolę;

- užtikrina viešųjų pirkimų dokumentų apskaitą bei techninę pagalbą pirkimų organizatoriui;

- veda VPB antspaudų ir spaudų apskaitą;

- tvarko VPB darbuotojų užsienio komandiruočių bilietų, viešbučių ir sveikatos draudimo dokumentus;

- formuoja, kaupia ir saugo Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų  nustatyta tvarka perduoda VPB archyvui;

- dalyvauja rengiant dokumentų projektus;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, materialinę atsakomybę ir turto apskaitą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti  Microsoft Office programiniu paketu.