Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo materialinį, techninį bei ūkinį VPB aprūpinimą;
 
- vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą VPB;
 
- instruktuoja VPB darbuotojus darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
 
- tvarko priskirtų materialinių vertybių pirminę apskaitą ir atsakomybę ir už šią veiklą atsiskaito VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- užtikrina tinkamą tarnybinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką;

-  veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą nesant darbe Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šios funkcijos vykdymą;

-  organizuoja darbus, susijusius su VPB turto nurašymu, likvidavimu, aukcionų organizavimu;

-  kontroliuoja tarnybinių patalpų remonto eigą;

- rengia pagal kompetenciją dokumentų projektus;
- užtikrina ir prižiūri tarnybinių patalpų ir darbo priemonių naudojimą;

-  nustatyta tvarka vairuoja jam priskirtą VPB tarnybinį lengvąjį automobilį;

-  vykdo pirkimų organizatoriaus funkcijas jam nesant darbe;

-  organizuoja VPB tarnybinių lengvųjų automobilių remontą ir techninę priežiūrą, rengia tarnybinį transportą techninei apžiūrai;

-  prižiūri VPB administracinių patalpų elektros ūkį ir veda sunaudotos elektros energijos apskaitą;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais,

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais materialinio aprūpinimo organizavimą, viešuosius pirkimus, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešąjį administravimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, materialinę atsakomybę ir turto apskaitą,  dokumentų rengimo, tvarkymo  ir apskaitos taisyklėmis;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

- mokėti dirbti  Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.