Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo materialinį, techninį bei ūkinį VPB aprūpinimą;

- vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą VPB;

- instruktuoja VPB darbuotojus darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;

- tvarko priskirtų materialinių vertybių pirminę apskaitą ir atsakomybę ir už šią veiklą atsiskaito Skyriaus patarėjui;

- vykdo VPB patalpų infrastruktūros priežiūrą, užtikrina patalpų saugą, švarą ir tvarką;

- vykdo VPB organizacinės technikos aptarnavimą ir priežiūrą;

- organizuoja darbus, susijusius su VPB turto nurašymu, likvidavimu, aukcionų organizavimu;

- kontroliuoja tarnybinių patalpų remonto eigą;

- rengia pagal kompetenciją dokumentų projektus;

- užtikrina ir prižiūri tarnybinių patalpų ir darbo priemonių naudojimą;
 
- nustatyta tvarka vairuoja jam priskirtą VPB tarnybinį lengvąjį automobilį;

- organizuoja VPB tarnybinių lengvųjų automobilių remontą ir techninę priežiūrą, rengia tarnybinį transportą techninei apžiūrai;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais,

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais materialinio aprūpinimo organizavimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešąjį administravimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, materialinę atsakomybę ir turto apskaitą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.