Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo materialinį techninį bei ūkinį VPB aprūpinimą;

- aprūpina VPB darbuotojus organizacine – technine įranga, inventoriumi, ryšio ir kitomis priemonėmis (išskyrus su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialųjį turtą), organizuoja jų perdavimo ir grąžinimo apskaitą;

- tvarko VPB direktoriaus įsakymu priskirtų materialinių vertybių pirminę apskaitą ir atsakomybę ir už šią veiklą atsiskaito VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą VPB;

- instruktuoja VPB darbuotojus gaisrinės saugos bei civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo klausimais;

- užtikrina VPB pastate esančių techninių (elektros, vandentiekio, šiluminių) tinklų priežiūrą ir tinkamą eksploatavimą bei patalpų švarą ir tvarką;

- vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas nesant darbe Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šios funkcijos vykdymą;

- kontroliuoja tarnybinių patalpų remonto eigą;

- priima įsigytas materialiąsias vertybes, išduoda pagal struktūrinių padalinių poreikį ir paraiškas, pildo turto priėmimo, išdavimo dokumentus, tvarko vertybių apskaitą, dalyvauja vykdant materialinių vertybių inventorizaciją;

- teikia pasiūlymus dėl VPB turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;

- organizuoja darbus, susijusius su VPB turto nurašymu, perdavimu patikėjimo teise, likvidavimu, aukcionų organizavimu;

- organizuoja VPB tarnybinių lengvųjų automobilių remontą ir techninę priežiūrą;

- pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant dokumentus ir su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų projektus;

- atstovauja VPB kitose institucijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- nustatyta tvarka vairuoja VPB tarnybinius automobilius;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, Lietuvos ir užsienio svečių priėmimą;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo ir aprūpinimo srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitais teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, materialinę atsakomybę ir turto apskaitą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.