Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, įgyvendinimą, užtikrinant nepertraukiamą VPB uždavinių ir funkcijų vykdymą, planuoja, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia prekių, paslaugų, darbų įsigijimo sutarčių projektus, teikia pasiūlymus dėl tokių VPB sudaromų sutarčių;

- vykdo prekių, paslaugų, darbų įsigijimo sutarčių vykdymo priežiūrą;

- pagal pateiktus poreikius rengia metinio VPB viešųjų pirkimų plano ir suvestinės projektą ir inicijuoja jų pakeitimus;

- teikia pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB veiklos planą, veiklos ataskaitas, informaciją apie VPB viešųjų pirkimų vykdymą per kalendorius metus;

- teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms institucijoms bei nustatyta tvarka skelbia teisės aktuose nurodytą informaciją apie VPB viešųjų pirkimų ir viešojo pirkimo sutarčių vykdymą;

- kaupia ir saugo viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų apskaitą ir bylų formavimą;

- rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo prekių, paslaugų, darbų priėmimo-perdavimo aktus, rengia reprezentacinių išlaidų sąmatų projektus;

- pagal kompetenciją analizuoja VPB teisės aktus, inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus pagal kompetenciją;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.
 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vidaus kontrolę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Organizuoti 2020 metams suplanuotų viešųjų pirkimų vykdymą. 

2. Teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo tobulinimo.

3. Organizuoti savalaikį, VPB ir laimėjusiųjų viešuosius pirkimus tiekėjų, sutarčių pasirašymą.