Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

- organizuoja ir planuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- koordinuoja VPB pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais priemonių įgyvendinimą;

- organizuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, įgyvendinimą, užtikrinant nepertraukiamą VPB uždavinių ir funkcijų vykdymą, planuoja, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia prekių, paslaugų, darbų įsigijimo, materialinių vertybių naudojimo ir perdavimo sutarčių projektus, teikia pasiūlymus dėl tokių VPB sudaromų sutarčių bei organizuoja ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

- koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus materialiai atsakingų darbuotojų vedamą pirminę materialinių vertybių apskaitą;

- analizuoja ir kontroliuoja Skyriaus apskaitomų materialinių vertybių, techninių priemonių būklę, jų įsigijimo ir naudojimo racionalumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir siekdamas užtikrinti racionalų jų panaudojimą, teikia pasiūlymus dėl veiklos šioje srityje tobulinimo;

- teikia pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB strateginį veiklos planą, veiklos ataskaitas, informaciją apie VPB viešųjų pirkimų vykdymą per kalendorius metus;

- rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo prekių, paslaugų, darbų priėmimo-perdavimo aktus, rengia reprezentacinių išlaidų sąmatų projektus;

- tvarko jam perduotų materialinių vertybių apskaitą ir atskaitomybę, užtikrina jų apsaugą, išdavimą, racionalų ir ekonomišką, efektyvų naudojimą, atsiskaito už šią veiklą VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- organizuoja ir kontroliuoja tarnybinių automobilių ir degalų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- inicijuoja VPB turto pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, organizuoja turto nurašymą, aukcionus, likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- analizuoja teisės aktus, inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus pagal kompetenciją;

- bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais, darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais, teikia VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui informaciją, duomenis, ataskaitas dėl materialinių vertybių pirminės apskaitos ir naudojimo kontrolės;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir kitus VPB renginius;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą,

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo.

- vykdo kitus  VPB  direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį), ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą ir visuomenės informavimą, viešuosius pirkimus, vidaus kontrolę, materialinių vertybių apskaitą ir naudojimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, darbų saugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu.

- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

Pagrindinės 2019 m. užduotys

1. Organizuoti 2019 metams suplanuotų viešųjų pirkimų vykdymą.

2. Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų saugos (saugumo technikos, priešgaisrinės priežiūros, civilinės saugos ir pan.) teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi.

3. VPB organizuoti racionalų antrinių žaliavų surinkimą.

4. Organizuoti efektyvų VPB nereikalingo turto nurašymą.