Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- apskaičiuoja VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčius bei valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas;

- apskaičiuoja darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas;

- tvarko darbuotojų korteles-pažymas;

- rengia pažymas ir kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

- rengia ir teikia ataskaitas bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai;

- rengia ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teikia duomenis pajamų mokesčio deklaracijoms sudaryti;

- vykdo ilgalaikio turto sintetinę ir analitinę apskaitą;

- kontroliuoja savalaikį ilgalaikio turto įtraukimą į apskaitą;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui, Skyriaus patarėjui (pagal kompetenciją) duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotas finansų apskaitos sistemas  ir teikia pasiūlymus dėl šių sistemų tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemų priežiūrą vykdantiems asmenims;

- dalyvauja inventorizuojant, nurašant VPB turtą teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti, vykdo banko operacijas, atsargų sintetinę ir analitinę apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.