Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- apskaičiuoja VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčius bei valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas;

- apskaičiuoja darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas;

- tvarko darbuotojų korteles-pažymas;

- rengia pažymas ir kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

- rengia ir teikia ataskaitas bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai;

- rengia ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teikia duomenis pajamų mokesčio deklaracijoms sudaryti;

- vykdo ilgalaikio turto sintetinę ir analitinę apskaitą;

- kontroliuoja savalaikį ilgalaikio turto įtraukimą į apskaitą;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui, Skyriaus patarėjui (pagal kompetenciją) duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotas finansų apskaitos sistemas ir teikia pasiūlymus dėl šių sistemų tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemų priežiūrą vykdantiems asmenims;

- dalyvauja inventorizuojant, nurašant VPB turtą teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti, vykdo atsargų sintetinę ir analitinę apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.