Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti;

- vykdo banko operacijas;

- išmoka VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaito visas pinigines lėšas bankuose;

- vykdo atsargų sintetinę ir analitinę apskaitą, kontroliuoja savalaikį atsargų nurašymo aktų pateikimą Skyriui;

- vykdo reprezentacinių išlaidų sintetinę ir analitinę apskaitą;

- kontroliuoja reprezentacinių išlaidų nurašymo aktų duomenų atitikimą patvirtintoms sąmatoms bei savalaikį nurašymo aktų pateikimą Skyriui;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui, Skyriaus patarėjui (pagal kompetenciją) duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- Skyriaus vedėjo pavedimu rengia dokumentų projektus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, teikia jas sutvarkytas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotas finansų apskaitos sistemas  ir teikia pasiūlymus dėl šių sistemų tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemų priežiūrą vykdantiems asmenims;

- dalyvauja inventorizuojant, nurašant VPB turtą teisės aktų nustatyta tvarka;

- apskaičiuoja VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas, vykdo ilgalaikio turto sintetinę ir analitinę apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus pavaduotojos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.