Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti;

- vykdo banko operacijas;

- išmoka VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaito visas pinigines lėšas bankuose;

- vykdo atsargų sintetinę ir analitinę apskaitą, kontroliuoja savalaikį atsargų nurašymo aktų pateikimą Skyriui; 

- vykdo reprezentacinių išlaidų sintetinę ir analitinę apskaitą;

- kontroliuoja reprezentacinių išlaidų nurašymo aktų duomenų atitikimą patvirtintoms sąmatoms bei savalaikį nurašymo aktų pateikimą Skyriui;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui, Skyriaus patarėjui (pagal kompetenciją) duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- Skyriaus vedėjo pavedimu rengia dokumentų projektus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, teikia jas sutvarkytas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka; 

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotas finansų apskaitos sistemas ir teikia pasiūlymus dėl šių sistemų tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemų priežiūrą vykdantiems asmenims;

- dalyvauja inventorizuojant, nurašant VPB turtą teisės aktų nustatyta tvarka;

- apskaičiuoja VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas, vykdo ilgalaikio turto sintetinę ir analitinę apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus pavaduotojos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.