Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- rengia pasiūlymus Teisingumo ministerijos strateginiam veiklos planui VPB kompetencijos klausimais, inicijuoja ir rengia VPB veiklos plano projektą;

- rengia investicijų projektus bei teikia informaciją kompetentingoms institucijoms apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį;

- apskaičiuoja lėšų poreikį VPB valstybės biudžeto programoms vykdyti;

- rengia programų sąmatų su skaičiavimais projektus;

- organizuoja ir rengia veiklos plano bei programų sąmatų tikslinimą;

- vykdo VPB veiklos plano įgyvendinimo stebėseną;

- rengia VPB vykdomų programų įgyvendinimo ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia kompetentingoms institucijoms;

- dalyvauja rengiant ir vykdant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus;

- dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su Skyriaus veikla, veikloje;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- atlieka Valstybės biudžeto asignavimų poreikio ilgalaikių prognozių pateikimą naudojant Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

- rengia pagal kompetenciją dokumentų projektus;

- tvarko analitinę atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šią funkciją;

- apskaičiuoja darbo užmokestį ir kitas išmokas VPB darbuotojams, vykdo banko operacijas, nesant Skyriaus darbuotojams, atsakingiems už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis ir įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos, finansų arba viešojo administravimo krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, strateginį planavimą, finansinę veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.