Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Per einamuosius metus nustatytu laiku parengti ir pateikti Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro einamųjų metų veiklos plano projektą bei ateinančių (planuojamų) metų programos priemonių sąmatų projektus su skaičiavimais.

2. Nustatytu laiku parengti Valstybinio patentų biuro valstybės kapitalo investicijų projektą, bei jį suderinus su Informacinės visuomenės plėtros komitetu teikti Teisingumo ministerijai.

3. Rengti VPB einamųjų metų programos (priemonių) įgyvendinimo bei valstybės kapitalo investicijų panaudojimo metines ataskaitas bei teikti jas kompetentingoms valstybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.

4. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Valstybinio patentų biuro techninio bendradarbiavimo su ESINT sutarties projektą bei įgyvendinant šią sutartį:

4.1. nustatytu laiku parengti ir įkelti finansinio pobūdžio informaciją į ESINT portalą;

4.2. sutartyje nustatytu laiku parengti ir pateikti projektų vykdymo ataskaitas.