Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- rengia pasiūlymus Teisingumo ministerijos strateginiam veiklos planui VPB kompetencijos klausimais, inicijuoja ir rengia VPB veiklos plano projektą;

- rengia investicijų projektus bei teikia informaciją kompetentingoms institucijoms apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį;

- apskaičiuoja lėšų poreikį VPB valstybės biudžeto programoms vykdyti;

- rengia programų sąmatų su skaičiavimais projektus;

- organizuoja ir rengia veiklos plano bei programų sąmatų tikslinimą;

- vykdo VPB veiklos plano įgyvendinimo stebėseną;

- rengia VPB vykdomų programų įgyvendinimo ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia kompetentingoms institucijoms;

- dalyvauja rengiant ir vykdant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus;

- dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su Skyriaus veikla, veikloje;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- atlieka Valstybės biudžeto asignavimų poreikio ilgalaikių prognozių pateikimą naudojant Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

- rengia pagal kompetenciją dokumentų projektus;

- tvarko analitinę atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šią funkciją;

- apskaičiuoja darbo užmokestį ir kitas išmokas VPB darbuotojams, vykdo banko operacijas, nesant Skyriaus darbuotojams, atsakingiems už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis ir įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ekonomikos, finansų arba viešojo administravimo krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, strateginį planavimą, finansinę veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Per einamuosius metus nustatytu laiku parengti ir pateikti Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro einamųjų metų veiklos plano projektą bei ateinančių (planuojamų) metų programos priemonių sąmatų projektus su skaičiavimais.

2. Nustatytu laiku parengti Valstybinio patentų biuro valstybės kapitalo investicijų projektą, bei jį suderinus su Informacinės visuomenės plėtros komitetu teikti Teisingumo ministerijai.

3. Rengti VPB einamųjų metų programos (priemonių) įgyvendinimo bei valstybės kapitalo investicijų panaudojimo metines ataskaitas bei teikti jas kompetentingoms valstybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.

4. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Valstybinio patentų biuro techninio bendradarbiavimo su ESINT sutarties projektą bei įgyvendinant šią sutartį:

4.1. nustatytu laiku parengti ir įkelti finansinio pobūdžio informaciją į ESINT portalą;

4.2. sutartyje nustatytu laiku parengti ir pateikti projektų vykdymo ataskaitas.