Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- padeda organizuoti, planuoti Skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl racionalaus, efektyvaus ir ekonomiško VPB lėšų naudojimo, kontroliuoja, kaip vykdomi VPB vidaus teisės aktų reikalavimai dėl finansinių operacijų įforminimo;

- vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;

- užtikrina tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą;

- tvarko ir vykdo visų VPB išlaidų nustatytų limitų apskaitą;

- užtikrina ir vykdo gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų tikslų apskaičiavimą ir jų pervedimą laiku į valstybės biudžetą bei Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai;

- teikia pajamų mokesčio deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

- kontroliuoja debitinį – kreditinį VPB įsiskolinimą bei atsiskaitymus su atskaitingais asmenimis, tvarko jų apskaitą bei rengia ataskaitas;

- kontroliuoja medžiagų, atsargų, trumpalaikio ir ilgalaikio turto pajamavimo, nurašymo apskaitą;

- analizuoja teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, metodinės medžiagos rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- registruoja teisės aktų nustatyta tvarka VPB sudarytas sutartis ir aktus bei kontroliuoja finansinius atsiskaitymus pagal šias sutartis;

- koordinuoja ir kontroliuoja VPB darbuotojų, tvarkančiųjų materialinių vertybių pirminę apskaitą, veiklą;

- atlieka Valstybės biudžeto asignavimų poreikio trumpalaikių prognozių pateikimą naudojant Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

- susirašinėja su tiekėjais, derina apyvartas ir skolas su viešojo sektoriaus subjektais (tiekėjais), naudojant Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS), teikia prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijos dėl mokesčių ir kitų mokėjimų;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- apskaičiuoja darbo užmokestį ir kitas išmokas VPB darbuotojams, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šias funkcijas;

- vykdo Skyriaus vedėjo VPB (vyriausiojo finansininko) funkcijas jam nesant;

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų, apskaitos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų finansavimą;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Laiku vykdyti teisės aktuose numatytą paskesniąją finansų kontrolę.

2. Parengti Valstybinio patentų biuro ketvirtines ir metines ataskaitas bei pateikti kompetentingoms valstybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Nustatytu laiku pateikti skyriaus vedėjui apskaitos duomenis ketvirtinės ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymui.

4. Nustatyta tvarka ir terminais kontroliuoti ir apskaityti įsipareigojimus, atsiradusius dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo.

5. Dalyvauti pasirengiant buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų konsolidavimui bei funkcijų paskirstymui su NBFC.