Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Laiku vykdyti teisės aktuose numatytą paskesniąją finansų kontrolę.

2. Parengti Valstybinio patentų biuro ketvirtines ir metines ataskaitas bei pateikti kompetentingoms valstybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Nustatytu laiku pateikti skyriaus vedėjui apskaitos duomenis ketvirtinės ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymui.

4. Nustatyta tvarka ir terminais kontroliuoti ir apskaityti įsipareigojimus, atsiradusius dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio grąžinimo.

5. Dalyvauti pasirengiant buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų konsolidavimui bei funkcijų paskirstymui su NBFC.