Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB direktoriui, VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- užtikrina valstybės lėšų naudojimą ir kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę;

- organizuoja ir koordinuoja VPB veiklos plano ir jo ataskaitų parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija);

- koordinuoja ir kontroliuoja VPB vykdomų programų finansinės dalies rengimą;

- vykdydamas vyriausiojo finansininko funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja buhalterinę apskaitą, kontroliuoja efektyvų ir ekonomišką lėšų naudojimą, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku Teisingumo ministerijai;

- rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitomybę ir teikia Teisingumo ministerijai;

- rengia VPB finansinę atskaitomybę ir teikia Teisingumo ministerijai; 

- inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- organizuoja ir koordinuoja inventorizacijos atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- užtikrina atsiskaitymus pagal VPB sutartis, teikia Direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo klausimais;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo bei drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų, apskaitos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį ekonomikos, finansų, apskaitos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą, strateginį veiklos planavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Atlikti išankstinę finansų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

2. Pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui parengti ketvirtines VPB biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitas bei teikti kompetentingoms valstybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Įvertinti vidinius teisės aktus, susijusius su Skyriaus veikla ir iki II ketvirčio pabaigos parengti pasiūlymus dėl jų pakeitimų.

4. Atlikti VPB turto naudojimo analizę, numatyti efektyvumo didinimo būdus.

5. Organizuoti ir koordinuoti pasirengimą buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų konsolidavimui ir funkcijų paskirstymui su NBFC.