Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Atlikti išankstinę finansų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

2. Pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui parengti ketvirtines VPB biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitas bei teikti kompetentingoms valstybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Įvertinti vidinius teisės aktus, susijusius su Skyriaus veikla ir iki II ketvirčio pabaigos parengti pasiūlymus dėl jų pakeitimų.

4. Atlikti VPB turto naudojimo analizę, numatyti efektyvumo didinimo būdus.

5. Organizuoti ir koordinuoti pasirengimą buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų konsolidavimui ir funkcijų paskirstymui su NBFC.