Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant užtikrinti Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir vykdymą, organizuoja, planuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB Direktoriui, VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- užtikrina valstybės lėšų naudojimą ir kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę;

- rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų projektus

 - vykdydamas vyriausiojo finansininko funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja buhalterinę apskaitą, kontroliuoja efektyvų ir ekonomišką lėšų naudojimą, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija);

- rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo atskaitomybę ir patvirtintą teikia Finansų ministerijai bei Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;

- inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- organizuoja ir koordinuoja  inventorizacijos atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

- tvarko ir teikia pasiūlymus dėl kompiuterizuotos finansų apskaitos sistemos „Finansai“ tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemos priežiūrą vykdantiems asmenims;

- užtikrina atsiskaitymus pagal VPB dvišales sutartis, teikia VPB Direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais;

- bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir VPB renginius;

- rengia ir teikia VPB direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus VPB direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį Skyriaus administruojamoje srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą, strateginį veiklos planavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės teisių apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, skaičiuoklėmis, duomenų bazių valdymo programomis, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Atlikti išankstinę finansų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

2. Užtikrinti Valstybinio patentų biuro mėnesinių, ketvirtinių, metinių biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitų rengimą bei teikimą kompetentingoms valstybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Koordinuoti VPB metinio veiklos plano parengimą pagal Teisingumo ministerijos strateginį veiklos planą, plano priemonių sąmatų, kapitalo investicijų projekto, ataskaitų parengimą bei jų pateikimą Teisingumo ministerijai.

4.  Nustatyta tvarka ir terminais organizuoti bei koordinuoti neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų apskaitą bei grąžinimą.