Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB direktoriui, VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- užtikrina valstybės lėšų naudojimą ir kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę;

- organizuoja ir koordinuoja VPB veiklos plano ir jo ataskaitų parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija);

- koordinuoja ir kontroliuoja VPB vykdomų programų finansinės dalies rengimą;

- vykdydamas vyriausiojo finansininko funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja buhalterinę apskaitą, kontroliuoja efektyvų ir ekonomišką lėšų naudojimą, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir finansinės atskaitomybės pateikimą laiku Teisingumo ministerijai;

- rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaitomybę ir teikia Teisingumo ministerijai;

- rengia VPB finansinę atskaitomybę ir teikia Teisingumo ministerijai; 

- inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- organizuoja ir koordinuoja inventorizacijos atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- užtikrina atsiskaitymus pagal VPB sutartis, teikia Direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo klausimais;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, ES institucijomis bei įstaigomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, Skyriaus darbuotojų karjeros planavimo, skatinimo bei drausminimo, kvalifikacijos tobulinimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų, apskaitos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį ekonomikos, finansų, apskaitos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą, strateginį veiklos planavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.