Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo VPB programinės įrangos, informacinių sistemų diegimą, testavimą, priežiūrą bei tobulinimą, užtikrina kompiuterių sistemų ir jų komponentų veikimą;

- stebi kompiuterių tinklų darbą, tikrina informacinių technologijų išteklių būklę, sprendžia iškilusias problemas ir teikia pasiūlymus dėl pastebėtų trūkumų ir problemų;

- prižiūri prekių ženklų ir dizaino administravimo sistemos nepertraukiamą veikimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

- užtikrina prekių ženklų ir dizaino bei apeliacijų ir protestų duomenų įkėlimą į VPB internetinę duomenų bazę bei tarptautinių prekių ženklų duomenų įkėlimą į vidinę VPB prekių ženklų duomenų bazę;

- užtikrina nepertraukiamą TMview ir Designview žiniatinklio paslaugų veikimą, sprendžia su jomis susijusias problemas;

- dalyvauja tarnybinių stočių valdyme, jų operacinių sistemų diegime bei palaikyme;

- teikia saugos įgaliotiniui pasiūlymus dėl saugos priemonių diegimo;

- rengia technines užduotis (specifikacijas) įsigyjamai techninei ir programinei įranga bei kompiuterinėms paslaugoms, kontroliuoja įsigytų paslaugų atitiktį pasirašytoms sutartims;

- pagal kompetenciją bendradarbiauja su išoriniais IT paslaugų teikėjais, kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu informatikos studijų krypčių grupės išsilavinimą ar elektronikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir priežiūrą;

- išmanyti informacines technologijas, mokėti diegti ir administruoti Microsoft Office programų paketą;

- mokėti tvarkyti duomenis, naudojant struktūrizuotą užklausų kalbą (SQL);

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.