Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- vadovauja Valstybiniam patentų biurui, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Valstybinio patentų biuro darbą, atsako už vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

- atstovauja Valstybiniam patentų biurui arba suteikia įgaliojimus atstovauti Valstybinio patentų biuro interesams teisme, arbitraže ir kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

- pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybiniame patentų biure būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai;

- sprendžia Valstybinio patentų biuro kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Valstybiniam patentų biurui pavestų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą, funkcijų vykdymą;

- leidžia įsakymus ir Valstybinio patentų biuro darbo reglamento nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

- tvirtina Valstybinio patentų biuro strateginius veiklos planus, metines ataskaitas;

- kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro metinės veiklos ataskaitą; Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinio patentų biuro veiklą;

- tvirtina Valstybinio patentų biuro veiklos metodinius nurodymus ir rekomendacijas;

- skiria valstybės tarnautojus, atsakingus už Valstybinio patentų biuro finansų kontrolės vykdymą, bei saugos įgaliotinį;

- tvirtina Valstybinio patentų biuro struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui patvirtintų lėšų; tvirtina Valstybinio patentų biuro struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

- priima ir atleidžia iš darbo Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotojus, struktūrinių padalinių vadovus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

- nustato Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų kompetencijos bei atsakomybės ribas;

- priima ir atleidžia iš pareigų Lietuvos technikos bibliotekos direktorių, nustato jo pareiginę algą, priedus bei priemokas, prireikus skiria jam drausmines nuobaudas ar jį skatina;

- skiria teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais;

- vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Ministro Pirmininko, teisingumo ministro pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje ir  3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo teisinius santykius, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

- mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

PAGRINDINĖS 2018 M. UŽDUOTYS

1. Tobulinti VPB veiklos kokybės valdymo sistemą.

2. Toliau trumpinti pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminus.

3. Visuomenės švietimo priemonių pagalba didinti visuomenės informuotumą apie pramoninės nuosavybės apsaugą.

4. Įgyvendinti vieningos Lietuvos intelektinės nuosavybės sistemos sukūrimo veiksmus, susijusius su ilgalaikio planavimo dokumentų (intelektinės nuosavybės strategijos) parengimu.