Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- sprendžia Valstybinio patentų biuro kompetencijai priskirtus klausimus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Valstybinio patentų biuro darbą, atsako už Valstybiniam patentų biurui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

- atstovauja Valstybiniam patentų biurui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

- pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybiniame patentų biure būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai;

- kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro metinės veiklos ataskaitą. Teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinio patentų biuro veiklą;

- spręsdamas  jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus  administravimo dokumentus;

- teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Valstybinio patentų biuro administracijos struktūros;

- tvirtina Valstybinio patentų biuro administracijos padalinių nuostatus;

- nustato ir tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems nuobaudas ir skatina;

- atsako už Valstybiniam  patentų biurui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, įstaigos materialinės bazės kūrimą ir tausojimą;

- pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitų šalių institucijomis, keičiasi informacija ir metodine medžiaga, siekdamas kuo efektyvesnio pavestų funkcijų vykdymo;

- atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- įturėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų apsaugą (išradimus, prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas);

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, valstybės informacinių išteklių valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip pažengusiojo vartotojo lygmens  B2 lygiu;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

 

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Dalyvauti nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos darbuose, įgyvendinant Vyriausybės programos įgyvendinimo planą (4.1.3 darbo priemonė Nr. 6 „Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarkos, bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), atlikimas“).

2. Didinti VPB veiklos efektyvumą, įgyvendinant Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires, patvirtintas Vyriausybės 2018-05-16 nutarimu Nr. 495.

3. Toliau trumpinti pareikštų registruoti pramoninės nuosavybės objektų ekspertizės atlikimo terminus.

4. Skatinti pareiškėjų naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis.