Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo programinės įrangos, informacinių sistemų, operacinių sistemų, duomenų bazių diegimą, testavimą, priežiūrą bei tobulinimą VPB, užtikrina kompiuterinių sistemų veikimą ir jų atitiktį VPB atliekamoms pramoninės nuosavybės registracijos procedūroms;

- prižiūri VPB tvarkomų Lietuvos ir Europos patentų duomenų bazių bei susijusių elektroninių paslaugų sistemas, užtikrina nepertraukiamą jų veikimą ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;

- užtikrina patentų duomenų įkėlimą į VPB internetinę duomenų bazę, Lietuvoje išplėstų Europos patentų duomenų įkėlimą į vidinę VPB duomenų bazę ir patentų bibliografinių ir tekstinių duomenų perdavimą Europos patentų tarnybai;

- užtikrina ir įgyvendina Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės standartų taikymą ir laikymąsi tvarkant Lietuvos Respublikos patentų registrą;

- teikia techninę pagalbą VPB struktūriniams padaliniams tvarkant vidines patentų duomenų bazes;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių informacinių technologijų naudojimą, tobulinimo;

- tvarko jam perduotų programinės įrangos, licencijų pirminę apskaitą ir atskaitomybę;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka juos teikia VPB metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- rengia technines užduotis (specifikacijas) įsigyjamai programinei įrangai bei kompiuterinėms paslaugoms;

- dalyvauja tobulinant VPB teikiamas elektronines paslaugas;

- dalyvauja įgyvendinant tarptautines sutartis ir susitarimus skyriaus kompetencijos klausimais;

- pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant dvišalių VPB sutarčių vykdymą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- vykdo pagal kompetenciją kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą informatikos, matematikos, fizikos arba elektronikos inžinerijos krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir priežiūrą, internetines technologijas;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų kūrimą ir duomenų saugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Sukurti pagalbos skambučių statistikos surinkimo sistemą.

2. Perkelti e.paslaugų sistemą EPAS iš KVTC į IVPK duomenų centrą.

3. Pritaikyti e.paslaugų sistemą EPAS integravimui su naujai kuriama patentų administravimo sistema.