Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja informacinių sistemų kūrimą, integravimą, eksploatavimą bei kontroliuoja jų veikimą, rengia Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) informacinėse sistemose esančių duomenų saugą reglamentuojančius dokumentus siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VPB vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimus;

- organizuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos bei investiciniam planui;

- analizuoja teisės aktus, inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo įgyvendinant Valstybinio patentų biuro informacinių technologijų politiką bei kitais informacinių technologijų tobulinimo klausimais;

- vykdo VPB saugos įgaliotinio funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

- tvarko jam perduotų programinės įrangos, licencijų pirminę apskaitą ir atskaitomybę, už šią veiklą atsiskaito VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka juos teikia VPB metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- rengia informacines sistemas įteisinančius ir jų veikimą reglamentuojančius dokumentus;

- dalyvauja tobulinant VPB teikiamas elektronines paslaugas;

-  dalyvauja įgyvendinant tarptautines sutartis ir susitarimus skyriaus kompetencijos klausimais;

- organizuoja informacinių technologijų diegimą, palaikymą, atnaujinimą ir tobulinimą VPB;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais, ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir Skyriaus veiklą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų, tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB  veiklos tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų studijų srities informatikos, matematikos, fizikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos ar elektronikos inžinerijos krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą, 3 metų vadovaujamo darbo patirtį bei patirties informacinių technologijų srityje (kompiuterinių tinklų, serverių ir kompiuterių administravimo, darbo su duomenų bazėmis arba interneto svetainių priežiūros);

- išmanyti informacinių technologijų ir informacinės visuomenės plėtros raidą,  informacinių technologijų projektų valdymo pagrindus, duomenų bazių bei dokumentų valdymo sistemas, internetines technologijas;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų kūrimą ir duomenų saugą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Koordinuoti naujos patentų administravimo sistemos bandomosios eksploatacijos ir diegimo darbus.

2. Perkelti VPB tarnybines stotis į IVPK duomenų centrą.

3. Tobulinti VPB elektronines paslaugas.

4. Padidinti VPB elektroninių paslaugų brandos lygį.