Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- teikia informacinę ir metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos ar kitais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- įgyvendina visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- dalyvauja rengiant su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius informacinius ir metodinius leidinius;

- rengia susistemintą informaciją ir statistikos duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- rengia ataskaitas pramoninės nuosavybės informacijos ir statistikos klausimais;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- bendradarbiauja  su VPB struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis  pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės informavimo klausimais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- sklandžiai dėstyti minti žodžiu ir raštu;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti užsienio (anglų) kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.