Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- teikia informacinę ir metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos ar kitais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- skelbia viešą informaciją ir duomenis apie VPB veiklą ir pramoninės nuosavybės objektus VPB tinklalapyje ir kituose šaltiniuose, nuolat ją atnaujina, užtikrina Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms laikymąsi;

- įgyvendina priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- dalyvauja rengiant su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius informacinius ir metodinius leidinius;

- renka statistikos duomenis ir parengia susistemintą informaciją apie pramoninės nuosavybės objektus bei jų apsaugą, skelbia šią metodinę informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- bendradarbiauja  su VPB struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis  pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės informavimo klausimais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- sklandžiai dėstyti mintį žodžiu ir raštu;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti užsienio (anglų) kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.