Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia VPB oficialaus biuletenio elektroninės formos (toliau – VPB e-biuletenis) maketą bei konvertuoja VPB e-biuletenio atitinkamą numerį į tam tikrą elektroninį formatą teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja rengiant su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius informacinius ir metodinius leidinius, rengia leidinių spaudos maketus;

- rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės apsauga susijusią informaciją internete ir kituose šaltiniuose;

- maketuoja VPB teikiamą informaciją VPB tinklalapyje;

- kuria VPB neperiodinių informacinių leidinių, reprezentacinės, informacinės, proginės medžiagos (įskaitant e-formoje) dizainą, maketuoja juose pateikiamą informaciją;

- vykdo VPB neperiodinių informacinių leidinių spausdinimo priežiūrą;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Adobe InDesign programa;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti užsienio (anglų) kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.