Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- teikia informacinę ir metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos klausimais;

- rengia, organizuoja ir įgyvendina Valstybinio patentų biuro (toliau vadinama – VPB) visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

- rengia susistemintą informaciją ir statistikos duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus;

- teikia Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės statistikos duomenis ES institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, Lietuvos Respublikos institucijoms ir kitoms organizacijoms Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

- koordinuoja ir užtikrina Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės informacijos standartų taikymą tvarkant Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrus, nustato pramoninės nuosavybės apsaugos dokumentų ir duomenų pateikimo oficialiuose leidiniuose formą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos standartus;

- koordinuoja tarptautinių pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorių išleidimą lietuvių kalba bei organizuoja kitų pramoninės nuosavybės leidinių leidimą;

- skelbia duomenis apie pramoninės nuosavybės objektus internete teisės aktų nustatyta tvarka ir keičiasi pramoninės nuosavybės informacija ir oficialiais leidiniais su užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- rengia ir skelbia su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusias metodikas, vadovus, rekomendacijas, organizuoja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

- koordinuoja VPB Oficialaus biuletenio leidimą;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- organizuoja ir dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomispramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės švietimo klausimais;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

- pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius  nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Vykdyti VPB švietimo ir sklaidos 2019 metams plano priemones;

2. Parengti ir pateikti tvirtinimui dokumentą „Statistikos duomenų surinkimo iš Lietuvos Respublikos patentų, prekių ženklų ir dizaino registrų aprašas”;

3. Pateikti pasiūlymus dėl PATLIB centrų veiklos gerinimo; parengti ir pristatyti pranešimą PATLIB centro lankytojams apie patentinę informaciją (nauda ir paieška).