Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia ir teikia informaciją apie Valstybinio patentų biuro veiklą suinteresuotoms institucijoms, visuomenei ir žiniasklaidai;

- pagal kompetenciją rengia bei įgyvendina visuomenės informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- skelbia VPB tinklalapyje ir VPB socialinės medijos kanaluose viešą informaciją apie VPB, reguliariai ją atnaujina, užtikrina aktualios informacijos visuomenei pateikimą lietuvių ir anglų kalbomis;

- koordinuoja informacijos paskelbimą VPB tinklalapyje ir užtikrina Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms laikymąsi;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- dalyvauja įgyvendinant priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- organizuoja ir dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.