Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinio patentų biuro (toliau vadinama – VPB) vidaus teisės aktų (įsakymų, reglamentų, taisyklių, tvarkų ir pan.) ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir vykdymą;

- organizuoja ir planuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai), koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;

- teikia informacinę ir metodinę pagalbą pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūrų, pramoninės nuosavybės informacijos paieškos ir stebėsenos, pramoninės nuosavybės komercinimo, pramoninės nuosavybės strategijos rengimo ir įgyvendinimo, pramoninės nuosavybės objektų vertinimo ar kitais pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- užtikrina VPB visuomenės informavimo priemonių, skirtų pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, vykdymą, dalyvauja šias priemones įgyvendinant;

- organizuoja ir koordinuoja pramoninės nuosavybės apsaugos informacinių ir metodinių bei kitų leidinių leidimą;

- užtikrina Valstybinio patentų biuro oficialaus biuletenio ir išradimų aprašymų leidimą;

- užtikrina duomenų apie pramoninės nuosavybės objektus skelbimą internete;

- koordinuoja su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusių metodikų, vadovų, rekomendacijų rengimą, organizuoja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, veiklos ataskaitoms;

- analizuoja ir apibendrina oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- vykdo patentinės informacijos centrų (PATLIB) funkcijas;

- analizuoja teisės aktus, inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus pagal kompetenciją;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomispramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės švietimo klausimais;

- organizuoja, dalyvauja organizuojant VPB renginius, parodas, mokymus, svečių priėmimą;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir Skyriaus veiklą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui (toliau vadinama – VPB Vadovybė) siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus  VPB  Vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių, fizinių, humanitarinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo pramoninės nuosavybės srityje patirtį;

-  mokėti rinkti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

-. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

-. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

PAGRINDINĖS 2019 M. UŽDUOTYS

1. Vykdyti VPB švietimo ir sklaidos 2019 metams plano priemones;

2. Pateikti pasiūlymus dėl PATLIB centrų veiklos gerinimo;

3. Teikti pasiūlymus dėl informacijos apie pramoninės nuosavybės apsaugą sklaidos bendrojo ugdymo įstaigose;

4. Pateikti pasiūlymus dėl VPB jau leistų leidinių pakartotinio leidimo (adaptavimo) tikslingumo ir (arba) naujų leidinių leidimo;

5. Pateikti pasiūlymus dėl www.patenturinka.lt svetainės aktualumo, atnaujinimo ir projekto administravimo.