Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja atliekant išradimų, prekių ženklų ir dizaino, įskaitant tarptautinių patentų, prekių ženklų ir dizaino, paraiškų dokumentų formalias ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai, juos apskaito;

- dalyvauja nustatyta tvarka tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų pramoninės nuosavybės objektų pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

- įgyvendindamas VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamą Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure tvarką, vykdo ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja registruojant gautas pramoninės nuosavybės objektų paraiškas, apeliacijas ir protestus bei kitus su pramoninės nuosavybės registravimu susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

- perkelia gautų išradimų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų duomenis į Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, Lietuvos Respublikos dizaino registro ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazes teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- skenuoja dizaino pavyzdžius, vaizdinius prekių ženklus ir kitus Skyriaus gaunamus ar siunčiamus dokumentus;

- vykdo Skyriaus duomenų įvesties operatoriaus ir VPB administratoriaus referento funkcijas jiems nesant;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.