Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja registruojant gautas išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškas, apeliacijas ir protestus bei kitus su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius dokumentus;

- dalyvauja atliekant išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų dokumentų formalias ekspertizes;

- registruoja siunčiamuosius pramoninės nuosavybės objektų dokumentus;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, juos apskaito;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų bazes;

- teikia informaciją apie pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūras;

- dalyvauja rengiant VPB dokumentacijos planą bei atliekant dokumentų vertės ekspertizę;

- priima saugoti į VPB archyvą struktūrinių padalinių perduodamas dokumentų bylas, tvarko jų apskaitą ir perduoda VPB archyvo bylas Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- vykdo Skyriaus dokumentų tvarkytojo, atsakingo už gautų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų, apeliacijų ir protestų, kitų su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius dokumentų priėmimą ir registravimą, funkcijas jam nesant;

- dalyvauja vykdant ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją;

- vykdo VPB administratoriaus referento funkcijas, jam nesant;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei teisės aktais, reglamentuojančiais archyvo tvarkymą;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.